Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Sự Chết Của Đức Chúa Jêsus

Ngày 26 – Sự Chết Của Đức Chúa Jêsus

by SU Việt Nam
30 đọc

Thập tự giá là một nơi tuyệt vọng, nơi các tội nhân kết thúc sự sống mình, nhưng thập tự giá của Đức Chúa Jêsus là nơi mục đích của Đức Chúa Trời được thực hiện và là nơi của hy vọng, nơi chúng ta tìm thấy sự cứu rỗi.

Lu-ca 23:44-56 

44 Bấy giờ, khắp đất đều tối tăm từ khoảng giữa trưa cho đến ba giờ chiều.45 Mặt trời trở nên tối; bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi. 46 Đức Chúa Jêsus kêu lớn lên rằng: “Lạy Cha, Con xin giao linh hồn lại trong tay Cha!” Ngài vừa nói xong thì trút hơi thở cuối cùng. 47 Thấy sự việc đã xảy ra, viên đội trưởng tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Thật người nầy là người công chính!” 48 Cả đoàn dân tập hợp lại để xem cảnh tượng nầy; khi thấy những gì đã xảy ra thì họ đấm ngực mà trở về. 49 Tất cả những người quen biết Đức Chúa Jêsus và các phụ nữ theo Ngài từ Ga-li-lê đều đứng đằng xa chứng kiến những việc ấy.

50 Có một người tên là Giô-sép, nghị viên Hội đồng Công luận, là người tốt và công chính, 51 không tán thành về quyết định và hành động của những người kia. Giô-sép quê ở thành A-ri-ma-thê thuộc miền Giu-đê là người đang trông đợi vương quốc Đức Chúa Trời. 52 Ông đi đến Phi-lát xin thi hài của Đức Chúa Jêsus. 53 Khi đã đem thi hài Ngài xuống, Giô-sép khâm liệm bằng vải gai, rồi đặt Ngài trong huyệt đã đục trong vầng đá, nơi chưa chôn ai hết. 54 Bấy giờ là ngày Chuẩn Bị và ngày sa-bát sắp đến. 55 Các phụ nữ cùng đi với Chúa từ miền Ga-li-lê cũng đi theo để xem mộ và cách họ an táng Ngài. Rồi họ trở về, chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. 56 Ngày sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật định.

Suy ngẫm và hiểu 

Khi Đức Chúa Jêsus ở trên thập tự giá, sự tối tăm bao trùm khắp xứ và bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi.Điều này dường như tượng trưng cho thực tế tối tăm của số phận Giê-ru-sa-lem, những kẻ đã giết những người công chính.Cuối cùng, Đức Chúa Jêsus đã trút hơi thở cuối cùng, sự cứu rỗi được hoàn thành. Việc các phụ nữ vẫn còn bên cạnh thập tự giá cho đến cuối cùng đã cho thấy lòng trung thành của họ với Đức Chúa Jêsus, nhưng họ đã không hiểu cách thức hay chân lý của sự cứu rỗi. Cho nên, họ đã chuẩn bị các hương liệu và dầu thơm cho xác của Đức Chúa Jêsus, thay vì chờ đợi sự sống lại của Ngài (c.44-56).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.46 Đức Chúa Jêsus đã bước trên con đường của sự vâng phục đến giây phút cuối cùng, khi Ngài giao linh hồn Ngài trong tay Cha. Ngài đã sống và chết vâng phục và làm trọn ý muốn của Cha. Đức Chúa Jêsus, Con Người, là con đường duy nhất đến với Cha và là con đường chúng ta phải theo trọn đời sống mình (Giăng 14:6). Chúng ta có đang bước trên con đường Đức Chúa Jêsus đã đi, hay không? Cuối con đường này, Chúa sẽ đón chúng ta một cách vui mừng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.44-46 Như sự tối tăm đã đến ngay trước cuộc xuất hành của dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 10:22), cho nên sự tối tăm đã đến vào thời điểm của “cuộc xuất hành mới” (9:31) thông qua thập tự giá. Khi bức màn phân cách Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh bị xé làm đôi, nó tượng trưng cho một con đường mới đến với ngôi ân điển đã mở ra cho chúng ta, dân Y-sơ-ra-ên mới.

Tham khảo

23:53 Khi đã đem thi hài Ngài xuống, Giô-sép đã giám sát việc rời xác của Đức Chúa Jêsus từ thập tự giá xuống.huyệt đã đục trong vầng đá.Ngôi mộ của chính Giô-sép (Ma-thi-ơ 27:60).Như vậy, Đức Chúa Jêsus được chôn trong mộ của kẻ giàu (ứng nghiệm Ê-sai 53:9).nơi chưa chôn ai hết. So sánh với Giăng 19:41.

23:55 Các phụ nữ … đi theo để xem mộ, để sau đó họ có thể trở lại mộ (xem 24:1). 23:56 Vì họ cho rằng cái xác này đã không được chuẩn bị đúng cách, nên các phụ nữ (mà Mác 16:1 xác định là “Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ và Sa-lô-mê”) đã chuẩn bị hương liệu và thuốc thơm.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống như những môn đồ trung tín khi chúng con trình diện trước ngai ân điển của Ngài thông qua huyết của Đấng Christ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-ên 1-3

Bình Luận:

You may also like