Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Thuộc Về Con Trẻ

Ngày 04 – Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Thuộc Về Con Trẻ

by SU Việt Nam
30 đọc

Ước muốn của các môn đồ là có được sự nể trọng và sự không sẵn lòng từ bỏ của cải của người giàu là hậu quả của việc không hiểu được giá trị thật của nước Trời.

Lu-ca 18:15-30 

15 Người ta cũng đem các trẻ em đến với Đức Chúa Jêsus để Ngài chạm đến chúng. Thấy vậy, các môn đồ trách những người đem đến. 16 Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ lại mà phán rằng: “Hãy để các con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng; vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. 17 Thật, Ta phán với các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ chẳng vào đó được.”

18 Có một viên quan hỏi Đức Chúa Jêsus: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” 19 Ngài đáp: “Tại sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành cả, trừ một mình Đức Chúa Trời. 20 Hẳn ngươi biết các điều răn nầy: ‘Chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.’ ” 21 Ông ấy thưa: “Tôi đã giữ các điều ấy từ thời niên thiếu.” 22 Khi Đức Chúa Jêsus nghe điều ấy thì Ngài phán: “Ngươi còn thiếu một điều: Hãy bán tất cả những gì ngươi có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo Ta.” 23 Nhưng khi nghe những điều nầy, ông ta trở nên buồn rầu, vì ông rất giàu có. 24 Đức Chúa Jêsus nhìn ông và phán: “Người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao! 25 Vì lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời!” 26 Những người nghe điều đó nói rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu?” 27 Ngài đáp: “Điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được.” 28 Phi-e-rơ thưa: “Nầy, chúng con đã bỏ những gì mình có mà theo Thầy.” 29 Ngài đáp: “Thật, Ta bảo các con, không ai từ bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con vì vương quốc Đức Chúa Trời 30 mà lại không được nhận gấp bội phần trong đời nầy, và được sự sống đời đời trong đời sau.”

Suy ngẫm và hiểu

Bằng việc công bố nước Trời thuộc về con trẻ, Đức Chúa Jêsus đã thức tỉnh các môn đồ Ngài khỏi giấc mơ có được địa vị cao hơn. Nước Trời là dành cho những người có đức tin khiêm nhường và đức tin dễ lĩnh hội, giống như con trẻ (c.15-17). Người giàu, người đã từng tuân giữ luật pháp từ khi còn trẻ, đã không chắc chắn về sự sống đời đời, vì thế đã đến với Đức Chúa Jêsus để hỏi làm thế nào để anh ta có thể có được điều này. Đáp lại, Đức Chúa Jêsus phán bảo anh đi bán hết tài sản, phân phát cho người nghèo, rồi theo Ngài. Điều này là vì người giàu này đã không trông cậy Đức Chúa Trời, mà cậy nơi của cải của mình, thứ đảm bảo cho anh ta danh dự và địa vị. Điều này lại cho thấy rằng chỉ có thể vào được nước Trời bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi của cải hay việc tuân giữ luật pháp nghiêm ngặt như thế nào (c.18-30).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-17 Các môn đồ trách những người đã mang con trẻ đến với Đức Chúa Jêsus để được phước vì trong nước Trời các môn đồ mơ ước, con trẻ yếu đuối và vô dụng. Nhưng ngược lại, nước Trời dành cho những người xem Đức Chúa Jêsus là tất cả, theo Ngài, và nơi sự khiêm nhường và sự dễ lĩnh hội, giống như của con trẻ, lớn hơn nhiều so với bất kỳ khả năng hoặc địa vị nào khác.

C.18-23 Người giàu đã khao khát sự sống đời đời, nhưng lại cũng ham muốn của cải. Anh ta cẩn thận giữ các điều răn, nhưng lại không thể từ bỏ mọi sự cho Đức Chúa Jêsus, là sự trọn vẹn của luật pháp. Người giàu này chỉ biết luật xem của cải là phước hạnh và vì thế đã không nhận biết chân lý rằng sự sống đời đời chỉ có thể nhận được bằng cách phân phát của cải, địa vị và kể cả sự sống của mình nữa. Anh ta có quá nhiều của cải quan trọng của riêng mình, nên không thể hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời và phục vụ những người lân cận của mình.

Tham khảo   

18:19 Tại sao ngươi gọi Ta là nhân lành?Đức Chúa Jêsus không để quan niệm thiển cận về “sự nhân lành” của viên quan này qua đi mà không bị thách thức.Chẳng có ai là nhân lành cả trừ một mình Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách hiểu rằng Đức Chúa Trời là vô cùng tốt lành, thì viên quan này mới có thể khám phá ra những việc lành của con người không thể nhận được sự sống đời đời.

18:20 Hẳn ngươi biết các điều răn này. Xem Ma-thi-ơ 19:17. “Chớ”.Mặc dù chỉ có 6 trong 10 điều răn được đề cập đến (Xuất Ai Cập Ký 20:13-16), nhưng Lu-ca hy vọng độc giả của ông thừa nhận rằng năm điều răn đầu tiên cũng được xem xét (Xuất Ai Cập Ký 20:1-2) (xem 10:25-28).

Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con trở thành con cái xứng đáng với nước của Ngài và ban cho chúng con đức tin cho phép chúng con đi xuyên qua đượclỗ kim.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 18-21

Bình Luận:

You may also like