Home Cho Người Việt Một Dây Liên Lạc Buộc Chặt Cả Bộ Kinh Thánh

Một Dây Liên Lạc Buộc Chặt Cả Bộ Kinh Thánh

by Thánh Kinh Báo
30 đọc

Kinh Thánh giống một người sống, mọi phần liên lạc với nhau, hễ động đến một phần nào thì toàn thể dấy lên phản đối. Các sách tiên trí và sử ký làm chứng lẫn nhau, Tân ước làm chứng cho Cựu ước, chính Đức Chúa Giêxu Christ bảo lãnh cho cả Kinh thánh cũng như Kinh thánh bày tỏ và rao truyền Ngài vậy. Khi xét kỹ mấy đoạn đầu thuật cuộc sáng tạo thế gian, loài người được dựng nên và sa ngã, mà một vài người đã từng tranh luận kịch liệt thì đôi bên nhớ đến mối liên lạc tốt đẹp đó.

Câu đầu Kinh thánh chép: “ Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”, thì sách lịch sử Nê-hê-mi (9:6), sách tiên tri Ê-sai(40:26; 45:18), sách tiên tri Giê-rê-mi(10:12;32:17) và vô số chỗ khác trong Tân Cựu ước đều có chứng về sự đó.

Về cuộc dựng nên loài người, sách Sáng thế ký 1: 27 nói rõ trước nhất. Câu đó dài độ hai dòng, thế mà ba lần nhắc đến hai chữ “dựng nên”(nguyên văn là bara). Đoạn 2 câu 7 lại dùng những tiếng “nắn nên hình”(nguyên văn là jatzar) để tỏ Đức Chúa Trời dường đã dùng cả quyền sức mà dựng nên loài người quý báu. Ý đó sau được chứng rõ bởi Thi thiên (8: và 119:73), và sách Gióp (10:8-9).

Về sự Đức Chúa Trời hà sanh khí vào lỗ mũi loài người, ta đã thấy trong Sáng thế ký (2:7); lại thấy ở nhiều sách khác, như Xa-cha-ri (12:1) và Truyền đạo(12:7), mà nhứt là ở Gióp 23:4, lại càng nói rõ về ý đó lắm.

Còn như loài người sa nã, chẳng những sách Sáng thế ký luận đến thôi đâu, mà thơ Rô-ma(5:12), 18, 19) và thơ I Cô-rinh-tô (15:21) cũng nói đến nữa.

Vậy ta nên tin chắc rằng các phần Kinh thánh thật là liên lạc với nhau và ba đoạn đầu sách Sáng thế ký được cả Tân ước hết sức bênh vực. Mối liên lạc đó rất có bằng cớ đích xác. Vậy biết Kinh thánh là lời Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh hà hơi.

Tuy có vài nhà thần đạo học còn đang cãi lẫy về một đôi câu trong Kinh thánh là chân chính hay không, song tôi cũng dám nói quyết rằng: “Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối” (Dân số ký 23:19 ; Châm ngôn 14:5; Hê-bơ-rơ 6:18), hoặc để lừa dối con cái Ngài (Lu-ca 12:  11,12). Tôi lại biết Đức Chúa Giê-xu chẳng hề hỏi về sự chân chính và căn nguyên đó. Ngài công nhận cả Kinh thánh đều đến từ Đức Chúa Trời và có quyền Đức Chúa Trời. Ta không muốn trổi hơn Ngài mà không công nhận như thế.

Tôi là một nhà khoa học, trong khoảng bốn mươi năm nay tra xét cuốn sách Sáng thế ký tốt đẹp kia, thật lấy làm lạ. Vậy tôi tien rằng có mối hòa hiệp lạ lùng ở giữ sự khải thị của Kinh thánh và sự khải thị của cõi thiên nhiên. Tôi mong mối hòa hiệp ấy cũng giúp cho nhiều người thêm mạnh đức tien. Tôi vừa cầu nguyện với Đức Chúa Trời như thế, vừa nài xin nhiều người cầu thay cho tôi, khiến tôi được dắt dẫn và giữ gìn trong công việc lớn lao đó.

 

Theo ý bài L’Autorité Des Ecritures của Henri Devaux – Giáo sư Trường khoa học Cao đẳng Bordeaux

Bình Luận:

You may also like