Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Sự Vào Thành Giê-Ru-Sa-Lem

Ngày 18 – Sự Vào Thành Giê-Ru-Sa-Lem

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 11:1-10

1 Khi tới gần thành Giê-ru-sa-lem, bên làng Bê-pha-giê và làng Bê-tha-ni, ngang núi ô-li-ve, Đức Chúa Jêsus sai hai môn đồ đi, 2 và phán rằng: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi; vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đang buộc, chưa có ai cỡi; hãy mở nó ra, dắt về cho ta. 3 Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng: Vì sao làm điều đó? hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó, tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. 4 Hai người đi, thì thấy lừa con đang buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. 5 Có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng: Các ngươi mở lừa con đó làm chi? 6 Hai người trả lời theo Đức Chúa Jêsus đã dặn; thì họ để cho đi. 7 Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Jêsus, lấy áo mình trải trên nó; rồi Ngài cỡi lên. 8 Nhiều người trải áo mình trên đường; lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. 9 Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: Hô-sa-na! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!10 Phước cho nước đến, là nước vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus đến gần thành Giê-ru-sa-lem, Ngài sai hai môn đồ đi mang về cho Ngài một con lừa chưa ai cưỡi bao giờ. Đức Chúa Jêsus đi lên Giê-ru-sa-lem trên con lừa đó. Rồi nhiều người trải áo mình và rải cành cây trên đường để chào đón Đức Chúa Jêsus. Điều này là vì họ tin rằng Đức Chúa Jêsus là một Đấng Mê-si-a làm chính trị, đến để cứu họ khỏi sự áp bức của người La Mã. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chuộc đến để cứu nhân loại thoát khỏi sự áp bức của tội lỗi (c.1-11).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.7 Đức Chúa Jêsus, Vị Vua bình an (sa-lôm) và khiêm nhường, đã vào Giê-ru-sa-lem là cưỡi lừa như lời tiên tri Xa-cha-ri đã nói. Nếu Đức Chúa Jêsus là một vị vua làm chính trị và điều hành quân đội như các môn đồ từng mong đợi, thì Ngài đã vào (thành) trên lưng một con tuấn mã thiện chiến rồi. Nhưng Đức Chúa Jêsus đang hoạch định để cứu dân Ngài bằng việc dâng chính Ngài làm của lễ chuộc tội thay vì sử dụng quyền năng của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-6 Các môn đồ đã vâng theo lệnh của Đức Chúa Jêsus, điều khá là khó hiểu. Chủ nhân của con lừa đã để cho con lừa đi khi ông nghe rằng nó được dùng cho công việc của Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy, dân sự của Nước Trời là những người vâng phục bất cứ điều gì mà Chúa truyền lệnh, và là những người ban ra mọi của cải của mình vì công việc của nước thiên đàng.

Tham khảo

11:2 một con ngựa con buộc sẵn. Sách Ma-thi-ơ 21:2 cũng đề cập đến con lừa là con ngựa con, nhưng sách Mác chỉ đề cập đến con ngựa con, đó là điều quan trọng nhất vì Đức Chúa Jêsus đã cưỡi trên nó.

11:7 bằng việc cưỡi trên con lừa,Đức Chúa Jêsus làm ứng nghiệm lời tiên tri về Đấng Mê-si-a trong Xa-cha-ri 9:9. 

11:11 Ngài đưa mắt nhìn mọi việc xung quanh trong khu vực đền thờ, không phải là một người hành hương nhưng là Chúa Tối Cao, Đấng “sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài” (Ma-la-chi:3:1). Ngài nhìn xung quanh khu trung tâm của đời sống tôn giáo Do Thái này xem có phải nó thực hiện mục đích dẫn dắt dân sự thờ phượng thật Đức Chúa Trời của nó, hay không. Suốt cả tuần đó, Đức Chúa Jêsus và mười hai môn đồ nghỉ tại Bê-tha-ni, có lẽ là tại nhà các bạn La-xa-rơ, Ma-ri và Mê-thê của Ngài, cách Giê-ru-sa-lem một khoảng cách ngắn (xem Giăng 12: 2-3). 

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con là những người đầy tớ ban ra mà không lưỡng lự, nếu Vua yêu cầu điều đó.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam.

Bình Luận:

You may also like