Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Sự Chuẩn Bị Của Đức Chúa Trời

Ngày 01 – Sự Chuẩn Bị Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 1:1-11

1 Khởi đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời. 2 Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai: “Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con, Người sẽ dọn đường cho Con. 3 Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc: Hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài;” 4 Giăng đã đến trong hoang mạc, vừa rao giảng vừa làm báp-têm về sự ăn năn để được tha tội. 5 Dân chúng khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều đến với ông, xưng nhận tội mình và được ông làm báp-têm dưới sông Giô-đanh. 6 Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7 Ông giảng dạy rằng: “Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống mở quai dép cho Ngài. 8 Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh.” 9 Trong những ngày ấy, Đức Chúa Jêsus từ thành Na-xa-rét thuộc miền Ga-li-lê đến, và được Giăng làm báp-têm dưới sông Giô-đanh. 10 Khi vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra, và Thánh Linh tựa như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. 11 Rồi có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn!”

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời và là Đấng Christ (Đấng Mê-si-a), Đấng đã được hứa trong suốt Cựu Ước. Là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, Giăng Báp-tít đã dọn đường cho Chúa trong hoang mạc bằng cách công bố phép báp-têm về sự ăn năn để được tha thứ tội lỗi (c.7-8).

Đức Chúa Jêsus, Đấng không có tội, không cần phải chịu phép báp-têm về sự ăn năn. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus đã thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời và tiếp nhận phép báp-têm. Chính vào lúc này, một giọng nói từ trời nói rằng: “Con là Con yêu dấu của Ta”, là lời xác nhận từ Đức Chúa Trời về thân vị của Đức Chúa Jêsus (c.9-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? 

C.1 Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa trong Cựu Ước qua Con Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ. Đây là Phúc Âm (Tin Lành) mà chúng ta phải nghe. Chúng ta hãy bắt đầu Năm Mới với Đức Chúa Jêsus Christ, chân lý của Phúc Âm. Ngoài ra, năm nay, chúng ta hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể chiến thắng bất kỳ khó khăn nào xảy đến với chúng ta qua đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ.

Ngài ban cho tôi bài học gì? 

C.3-4 Giăng Báp-tít đã dọn đường cho Đấng Christ bằng cách thúc giục ăn năn và thay đổi hoàn toàn trong xã hội Do Thái bại hoại. Thậm chí ngày nay, xã hội của chúng ta cũng đang bại hoại, nhưng chúng ta lại không thể nghe thấy được giọng nói của một vị tiên tri như Giăng Báp-tít. Chúng ta hãy khôi phục những nhiệm vụ tiên tri được ban cho chúng ta thông qua tiếng của Đức Chúa Trời (Lời Ngài).

Tham khảo   

1:4 Sự ăn năn phải đến trước phép báp-têm, và như vậy phép báp-têm không phải là cách thức mà bởi đó tội lỗi được tha thứ mà đúng ra là một dấu hiệu chỉ ra rằng một người đã ăn năn thật.  Giăng cố gắng trong hoang mạc là nơi thanh tẩy và ứng nghiệm lời tiên tri (Ê-sai 40:3).

1:9 được báp-têm. Đức Chúa Jêsus coi mình cũng có tội như dân Ngài, dẫu rằng chính Ngài không có tội lỗi (10:45). Ga-li-lê là vùng phía tây sông Giô-đanh, biển Ga-li-lê và phía bắc Sa-ma-ri. Trong kỷ nguyên Tân Ước, Hê-rốt Đại Đế, rồi đến con trai vua là Hê-rốt An-ti-pa lần lượt cai trị (Mác 6:14), và sau đó đến cháu của Hê-rốt An-ti-pa là Hê-rốt Ạc-ríp-ba 1.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, chúng con cảm tạ Ngài vì cho phép chúng con bắt đầu Năm Mới bằng Phúc Âm vinh quang của Đức Chúa Jêsus Christ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 1-3

 

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like