Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Đức Chúa Jêsus Đội Bằng Sự Vinh Quang Và Tôn Trọng

Ngày 02 – Đức Chúa Jêsus Đội Bằng Sự Vinh Quang Và Tôn Trọng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 2:1-9

1 Cho nên, chúng ta càng phải chú ý kỹ hơn về điều mình đã nghe, kẻo bị trôi lạc chăng. 2 Vì nếu lời thiên sứ rao truyền là chắc chắn, và mọi sự vi phạm hay bất tuân đều bị báo ứng thích đáng, 3 thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy? Đó là ơn cứu rỗi được Chúa công bố từ ban đầu, rồi những người đã nghe xác chứng cho chúng ta. 4 Đức Chúa Trời cũng đã làm chứng bằng những dấu lạ, phép mầu và nhiều việc quyền năng cùng những ân tứ của Đức Thánh Linh được ban phát theo ý muốn Ngài. 5 Thật, Đức Chúa Trời không đặt thế giới tương lai mà chúng ta đang nói đó phục dưới quyền các thiên sứ. 6 Nhưng có một chỗ trong Kinh Thánh đã làm chứng rằng: “Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con người là ai mà Chúa lại quan tâm? 7 Chúa đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian ngắn; Chúa đội cho Người mão triều vinh quang và tôn trọng, 8 Đặt mọi vật phục dưới chân Người. Khi đặt mọi vật phục Đức Chúa Jêsus như vậy, Đức Chúa Trời chẳng để một vật nào không phục Ngài. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài. 9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jêsus, Đấng bị đặt thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian ngắn, bây giờ được đội mão triều vinh quang và tôn trọng vì sự chết mà Ngài đã chịu, để nhờ ân điển  của Đức Chúa Trời, Ngài đã nếm sự chết vì mọi người.

Suy ngẫm và hiểu

Trước giả tiếp tục chứng minh rằng Đức Chúa Jêsus vĩ đại hơn các thiên sứ qua ‘thẩm quyền’ của Ngài.  Đức Chúa Trời đã cho phép Đức Chúa Jêsus tể trị trên thế giới mới sẽ đến (Vương quốc của Đức Chúa Trời). Mặc dù là Con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã trở nên thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian (trở thành con người), đã chịu khổ và chết theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến  Đức Chúa Jêsus sống lại và làm cho Ngài được vinh hiển, và ban cho Ngài thẩm quyền cai trị trên toàn cõi tạo vật, bao gồm cả cõi vạn vật của thế giới này  (c.1-9).  

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9 Đức Chúa Trời ban Con Một của Ngài cho toàn thể nhân loại, nhưng Ngài không để Đức Chúa Jêsus chết mãi mãi. Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại và đội cho Ngài sự vinh hiển và sự tôn trọng. Chúng ta hãy suy ngẫm xem làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chết và sự sống lại của Đấng Christ trong đời sống của chúng ta ngày nay.

Tham khảo

2:1 Vì thế. Do Đức Chúa Jêsus ưu việt hơn các thiên sứ, chúng ta phải chú ý hơn đến điều chúng ta đã được nghe bởi vì sứ điệp này của Con Đức Chúa Trời cũng ưu việt hơn sự mặc khải trước đó, điều đến thông qua các thiên sứ (so sánh c.2). Trôi lạc dẫn đến “trễ nải” đối với sứ điệp một cách nguy hiểm (c.3).

2:3 làm sao chúng ta tránh khỏi được? Nếu luật của Môi-se đến cùng với sự trừng phạt do việc thất bại không tuân theo và vâng theo được (c.2), thì chắc chắn sự cứu chuộc vĩ đại hơn được Chúa công bố đến cùng với sự trừng phạt nguy hiểm hơn đối với những người lờ nó đi (so sánh “không đoái xem, 8:9; xem cả 10:28–29; 12:25). 

Cầu nguyện: Xin giúp chúng con trung thành với chỉ một mình Đức Chúa Jêsus Christ, và xin giúp chúng con đầu phục lời Ngài ban cho chúng con, Chúa ôi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ga-la-ti 4-6

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like