Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Sự Chọn Lựa Tối Thượng Của Đức Chúa Trời

Ngày 18 – Sự Chọn Lựa Tối Thượng Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 9:1-18

1 Trong Đấng Christ tôi nói sự thật, tôi không nói dối, lương tâm tôi cũng làm chứng cho tôi trong Đức Thánh Linh 2 rằng tôi buồn bã lắm, lòng đau xót triền miên. 3 Vì tôi ước ao có thể chính mình bị nguyền rủa và dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho anh em là đồng bào của tôi; 4 tức là người Y-sơ-ra-ên, dân được hưởng danh phận con nuôi, vinh quang, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng, và lời hứa; 5 là dân được sinh ra bởi các tổ phụ và từ dòng dõi nầy, về phần xác, đã sinh ra Đấng Christ, Đấng trên hết mọi sự, là Đức Chúa Trời đáng được chúc tụng đời đời. A-men.

6 Nói như vậy không có nghĩa là lời Đức Chúa Trời đã thất bại. Vì không phải tất cả những ai ra từ Y-sơ-ra-ên đều là người Y-sơ-ra-ên. 7 Cũng không phải tất cả những ai thuộc dòng dõi Áp-ra-ham đều là con cái của ông. Trái lại, như có chép: “Bởi Y-sác, con sẽ có một dòng dõi được gọi theo tên con;” 8 nghĩa là chẳng phải con cái theo phần xác là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được kể là dòng dõi thật. 9 Vì lời nầy chính là lời hứa: “Khoảng thời gian nầy Ta sẽ trở lại, và Sa-ra sẽ có một con trai.” 10 Không những thế, khi Rê-bê-ca mang thai đôi bởi một người là Y-sác, tổ phụ chúng ta; 11 dù hai con chưa được sinh ra, chưa làm điều lành hay điều dữ nào – để duy trì mục đích của Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn, không tùy thuộc vào việc làm nhưng tùy thuộc Đấng kêu gọi – 12 thì người mẹ đã được bảo trước rằng: “Đứa lớn sẽ phục dịch đứa nhỏ.” 13 Như đã có chép: “Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau.” 14 Vậy chúng ta sẽ nói thế nào? Có phải Đức Chúa Trời bất công không? Không hề như vậy! 15 Vì Ngài phán với Môi-se: “Ta sẽ nhân từ với người nào Ta muốn nhân từ, Ta sẽ thương xót người nào Ta muốn thương xót.”16 Vậy điều đó không tùy thuộc vào ước muốn hay sự bôn ba của con người, mà bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. 17 Vì Kinh Thánh cũng nói với Pha-ra-ôn rằng: “Ta đã lập ngươi lên là để bày tỏ quyền năng của Ta trong ngươi, để danh Ta được truyền rao khắp đất.” 18 Như vậy, Đức Chúa Trời muốn thương xót ai thì thương xót, Ngài muốn làm cứng lòng ai thì làm.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên đặc ân sở hữu các giao ước và Luật pháp. Thậm chí Ngài còn ban nhiều hơn nữa – Đấng Christ đã đến qua huyết thống của họ. Nhưng người Y-sơ-ra-ên, dân đã nhận được những đặc ân này, đã khước từ Đức Chúa Jêsus Christ (c.1-5). Dù thực tế là người Y-sơ-ra-ên đã khước từ Đấng Christ, không có nghĩa là lời hứa của Đức Chúa Trời đã thất bại. Ngài đã thực hiện lời hứa của Ngài qua dân Y-sơ-ra-ên thật – Y-sơ-ra-ên thật không phải bởi huyết mà bởi những người được chọn theo giao ước của Đức Chúa Trời (c.6-13). Bởi vì sự chọn lựa của Ngài là nghiêm ngặt liên quan đến lòng nhân từ và quyền tối thượng của Ngài, nên chẳng có ai phàn nàn gì được(c.14-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.10-11 Đức Chúa Trời làm thành sự cứu rỗi của chúng ta theo nguyên tắc chọn lựa của Ngài. Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời giữa Ê-sau và Gia-cốp hoàn toàn là quyền tối thượng của Ngài chứ không phải bằng việc làm của con người. Chúng ta không thể hiểu ai được chọn và tại sao, nhưng điều chắc chắn là chúng ta đã nhận được ân điển của quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và sự lựa chọn để có đức tin.

Ngài bài cho tôi bài học gì?

C.1-3 Phao-lô xưng nhận rằng Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu cho dù tình yêu thương của Đức Chúa Trời có thể bị dứt khỏi ông; ông cầu nguyện cho sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên. Những điều mà chúng ta phải cầu nguyện sốt sắng là gì?

Tham khảo   

9:13 Sự trích dẫn Ma-la-chi 1:2-3 cũng cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã đặt để tình yêu thương cứu rỗi của Ngài trên Gia-cốp và từ chối (ghét) Ê-sau. “Ghét” là đáng ngạc nhiên, nhưng là một tội nhân, Ê-sau không xứng đáng được Đức Chúa Trời, Đấng vẫn không phải chọn tất cả mọi người, lựa chọn. Sự cứu rỗi của bất kỳ ai đều hoàn toàn đến từ sự nhân từ của Đức Chúa Trời.

9:17 Chính vì mục đích này. Phao-lô trích dẫn Xuất Ai Cập Ký 9:16 để cho biết rằng Đức Chúa Trời cũng là tối cao trên cả điều ác. Thậm chí cơn giận của loài người cũng ngợi ca Đức Chúa Trời (Thi Thiên 76:10), vì Đức Chúa Trời sắp đặt Pha-ra-ôn làm người cai trị và làm ông ta cứng lòng để quyền năng giải cứu của chính Ngài và danh vinh hiển của Ngài sẽ được truyền rao khắp đất.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con khóc than với nỗi buồn của Ngài và vui mừng với niềm vui của Ngài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con vâng theo ý muốn Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 15-17

Bình Luận:

You may also like