Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Đức Chúa Trời Của Những Người Sống

Ngày 25 – Đức Chúa Trời Của Những Người Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 22:23-33

23 Cùng ngày đó, những người Sa-đu-sê, là nhóm người cho rằng không có sự sống lại, đến với Ngài và hỏi: 24 “Thưa Thầy, Môi-se có nói: ‘Nếu một người chết

mà không có con thì người em phải lấy vợ góa của anh để có con nối dõi cho anh mình.’ 25 Bây giờ, trong chúng tôi có bảy anh em; người anh cả lấy vợ, rồi chết, nhưng vì không có con nên để vợ lại cho em. 26 Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng vậy. 27 Cuối cùng, người đàn bà cũng chết. 28 Như vậy, lúc sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai trong bảy người? Vì tất cả đều đã lấy nàng.” 29 Đức Chúa Jêsus đáp: “Các ngươi lầm rồi, bởi các ngươi vừa không hiểu Kinh Thánh, vừa không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. 30 Vì lúc sống lại, người ta sẽ không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng, nhưng giống như thiên sứ trên trời vậy. 31 Còn về sự sống lại của người chết, các ngươi chưa đọc lời Đức Chúa Trời phán: 32 ‘Ta là Đức Chúa  Trời của  Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp’ hay sao? Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống.” 33 Khi dân chúng nghe lời nầy, họ rất kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Người Sa-đu-sê, những người phủ nhận sự sống lại, đã thử Đức Chúa Jêsus. Họ đề cập đến luật, nếu một người nam chết không có con, em của anh ta phải lấy người vợ góa và sinh con cho anh mình. Khi đó họ hỏi người đàn bà góa sẽ là vợ của ai, nếu bảy anh em chết giống nhau và họ đều cùng sống lại. Đức Chúa Jêsus đáp bằng cách phán rằng không có kết hôn khi sống lại. Họ hiểu sai bởi vì họ không biết Kinh Thánh và quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus tiếp tục nhấn mạnh rằng lý do Đức Chúa Trời của những người sống được gọi là “Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp” là bởi vì cuộc sống của họ không kết thúc trong sự chết (c.23-33).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.31-32 Đức Chúa Jêsus phán rằng lý do Đức Chúa Trời của những người sống được gọi là “Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp” là bởi vì cuộc sống của họ không kết thúc bằng sự chết. Nói cách khác, những người đứng đầu gia đình này đã tham gia vào sự sống lại. Chúng ta hãy bước đi trong miền Đất Hứa với niềm tin về sự sống lại rằng Đức Chúa Trời của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ là Đức Chúa Trời của chúng ta trong tương lai.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23 Người Sa-đu-sê chỉ công nhận sách Ngũ kinh là Kinh Thánh thực sự. Họ không tin vào sự sống lại bởi vì họ công bố rằng không có sự dạy dỗ nào có thể xác nhận giáo lý về sự sống lại trong sách Ngũ kinh. Thậm chí ngày nay, sự hiểu biết sai lầm và nông cạn về Kinh Thánh có thể là một trở ngại việc vui hưởng Phúc Âm của sự sống lại vinh quang.

Tham khảo

22:24 Môi-se nói. Người Sa-đu-sê trích dẫn luật của Cựu Ước về việc sau này gọi là “việc lấy vợ góa của anh” (từ tiếng La-tinh levir, “anh em chồng”), trong đó người anh em còn sống của người đã quá cố không có con, buộc phải lấy chị em dâu để chu cấp cho nhu cầu của cô ấy và để lưu truyền nòi giống cho anh em (Phục truyền Luật lệ ký 25:5-10).

22:29–30 Người Sa-đu-sê phạm hai sai lầm: (1) họ không biết  rõ…Kinh Thánh để biết được rằng Kinh Thánh dạy về thực tiễn của sự sống lại, và (2) họ không biết quyền năng của Đức Chúa Trời tạo ra một thế giới kỳ diệu hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mọi người.

Cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời của những người sống, xin hãy giúp chúng con có đức tin rằng chúng con là con cái của Ngài. Xin hãy giúp chúng con sống mỗi ngày bằng con đường thập tự giá.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sa-mu-ên 4 -6

 

Bình Luận:

You may also like