Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Đức Chúa Jêsus Trở Thành Đá Góc Nhà

Ngày 22 – Đức Chúa Jêsus Trở Thành Đá Góc Nhà

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 21:33-46

33 “Hãy nghe một ẩn dụ khác. Có một người kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, bên trong đào một hầm ép rượu, xây một tháp canh, và cho những kẻ trồng nho thuê, rồi đi qua xứ khác. 34 Đến mùa hái nho, chủ sai các đầy tớ đến với những kẻ trồng nho để thu hoa lợi. 35 Nhưng chúng bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ. 36 Người chủ lại sai các đầy tớ khác, đông hơn trước, thì chúng vẫn đối xử với họ như vậy. 37 Cuối cùng, người chủ sai chính con trai mình đến với chúng, vì nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ kính nể con ta.’ 38 Nhưng khi những kẻ trồng nho thấy người con trai ấy thì nói với nhau: ‘Đây là đứa con thừa kế. Nào, chúng ta hãy giết nó đi và đoạt lấy gia tài của nó.’ 39 Chúng bắt người con ấy, ném ra ngoài vườn nho và giết đi. 40 Vậy, khi chủ vườn nho đến sẽ xử bọn trồng nho ấy thế nào?” 41 Họ trả lời: “Chủ sẽ giết chết bọn gian ác ấy một cách thê thảm, và cho những người trồng nho khác thuê, là những người sẽ nộp hoa lợi cho ông đúng mùa vụ.” 42 Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Các ngươi chưa bao giờ đọc lời nầy trong Kinh Thánh sao: ‘Hòn đá bị thợ xây loại ra đã trở nên đá đầu góc nhà; Đây là việc Chúa làm, và ấy là sự diệu kỳ trước mắt chúng ta’?

43 Vậy nên, Ta nói với các ngươi, vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và ban cho một dân sẽ đem kết quả về cho vương quốc ấy. 44 Kẻ nào ngã trên đá nầy sẽ bị giập nát, còn đá ấy rơi nhằm ai thì sẽ nghiền nát người ấy.”

45 Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những ẩn dụ nầy thì nhận biết Ngài đang nói về mình. 46 Họ tìm cách bắt Ngài nhưng lại sợ dân chúng, vì mọi người đều nhìn nhận Ngài là một Đấng tiên tri.

Suy ngẫm và hiểu

Trong ẩn dụ của Đức Chúa Jêsus, những người trồng nho giết những người đầy tớ mà người chủ sai đến, thay vì cho vụ thu hoạch. Người chủ nghĩ sẽ khác hơn, nếu ông ta sai con trai của mình đến, nhưng thậm chí người con cũng bị giết. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo nghe thấy ẩn dụ này, họ nói những người trồng nho phải bị giết và vườn nho phải để cho những người trồng nho khác thuê. Với câu trả lời này, Đức Chúa Jêsus vạch trần rằng họ là những người trồng nho và người con trai bị giết chính là Ngài. Đức Chúa Jêsus phán thêm rằng Đức Chúa Trời sẽ cất Vương quốc của Ngài khỏi Y-sơ-ra-ên và ban nó cho những người khác. Những nhà lãnh đạo tôn giáo tức giận trước những lời của Đức Chúa Jêsus, nhưng họ không thể bắt Ngài bởi vì họ sợ đoàn dân đông (c.33-46).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.33-36 Y-sơ-ra-ên bội nghịch với Đức Chúa Trời, Đấng bày tỏ họ ra là những người trồng nho gian ác đã bội nghịch với chủ của mình. Họ bất tuân Đức Chúa Trời và gây ra sự ác bằng cách giết các nhà tiên tri, những người đã chỉ ra điều này. Thậm chí chúng ta có thể nghe thấy Lời Đức Chúa Trời nhưng lại bất tuân. Tuy vậy, nếu chúng ta loại trừ những người đã chỉ ra điều này cho chúng ta, chúng ta có thể mất cơ hội quay trở lại. Hãy đón nhận với tình yêu thương lời khuyên của của những người chỉ ra những khiếm khuyết của chúng ta bằng Lời phải lẽ của Đức Chúa Trời.

C.45-46 Những nhà lãnh đạo tôn giáo hiểu ý nghĩa của ẩn dụ này, nhưng thay vì ăn năn, họ cố gắng bắt Đức Chúa Jêsus. Tương tự, chỉ một mình kiến thức dường như không mang đến một sự thay đổi cho tấm lòng. Xin hãy cố gắng trước tiên hành động theo những điều bạn biết.

Tham khảo

21:33-46 Ẩn dụ về những người trồng nho gian ác tiếp tục phép ẩn dụ về vườn nho để chỉ ra rằng Đức Chúa Trời đang cất đi Vương quốc khỏi Y-sơ-ra-ên. 21:33 người chủ. Những điền trang rộng lớn do hoặc là những người ngoại quốc hoặc là những người Do Thái giàu có sở hữu là điều phổ biến ở Pa-lét-tin. Những người chủ thường cho thuê vườn nho của họ cho những nông dân, để họ có thể chăm lo cho những mối quan tâm khác. 21:34-37 đánh, ném  đá,  giết.  Sự  đối  xử  của  những người đầy tớ khiến gợi lại những điều mà những nhà tiên tri của Đức Chúa Trời đã trải qua trong suốt lịch sử Cựu Ước (ví dụ, 1 Các vua 18:4; Giê-rê-mi 20:1–2). Con trai. Một sự ám chỉ không sai lầm đến Đức Chúa Cha sai chính Con Ngài, Đức Chúa Jêsus. Ẩn dụ công khai tuyên bố địa vị Con Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con tham gia vào thắng lợi cuối cùng của Chúa như những người của Vương quốc Đức Chúa Trời, những người sinh bông trái.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 27 – 29

Bình Luận:

You may also like