Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Xin Cho Mắt Chúng Con Được Mở Ra

Ngày 18 – Xin Cho Mắt Chúng Con Được Mở Ra

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 20:29-34

 29 Khi Đức Chúa Jêsus và các môn đồ ra khỏi thành Giê-ri-cô, một đoàn người rất đông đi theo Ngài. 30 Kìa, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Jêsus đi qua đó thì kêu lên: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!” 31 Dân chúng rầy họ, bảo im đi; nhưng họ càng kêu lớn hơn: “Lạy Chúa, Con vua Đa-vít, xin đoái thương chúng con!” 32 Đức Chúa Jêsus dừng lại, gọi họ đến và nói rằng: “Các con muốn Ta làm gì cho các con?” 33 Họ thưa: “Lạy Chúa, xin cho mắt chúng con được mở ra!” 34 Đức Chúa Jêsus cảm thương, nên chạm vào mắt họ. Lập tức họ được sáng mắt và đi theo Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus và những người đi theo Ngài rời khỏi Giê-ri-cô và đi đến thành Giê-ru-sa-lem, hai người mù ngồi trên đường kêu to với Đức Chúa Jêsus xin sự thương xót. Đám đông quở trách họ và bảo họ im đi, nhưng họ không quan tâm và kêu to hơn nữa. Họ biết rằng Đức Chúa Jêsus có thể mở mắt cho họ (c.29-31). Đám đông lờ đi những tiếng kêu của hai người mù ăn xin, nhưng Đức Chúa Jêsus đã nghe thấy tiếng kêu của họ. Hơn nữa, Ngài còn bày tỏ sự thương xót trên họ và mở mắt cho họ. Hai người mù ngay lập tức đi theo Đức Chúa Jêsus sau khi Ngài chữa lành cho họ (c.32-34).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.30-34 Đức Chúa Jêsus không bỏ qua tiếng kêu của hai người mù, những người bị đám đông tảng lờ. Các môn đồ – những người mơ ước một cách sai lầm về việc xây dựng một vương quốc với Đức Chúa Jêsus – và đám đông đã đối xử với hai người mù như thể họ là những người không quan trọng đối với vương quốc mới. Dầu vậy, Đức Chúa Jêsus đã nghe thấy tiếng kêu của họ, dừng lại, kêu gọi họ, đụng chạm đến họ, chữa lành cho họ, và khiến họ trở thành những môn đồ của Ngài. Liệu cộng đồng của chúng ta có đang nghe thấy những tiếng kêu của những người yếu đuối và bị mọi người của thế giới này bỏ rơi, và bày tỏ tình yêu thương chọ họ, hay không? Sẽ thế nào nếu chúng ta tảng lờ họ như đám đông và các môn đồ đã phớt lờ những người mù? Chúng ta hãy cầu nguyện để cộng đồng chúng ta có thể phục vụ những người bé mọn của thế giới này, để chúng ta có thể thực hiện sứ mạng đưa nhiều người hơn nữa trở thành các môn đồ của Đức Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Tham khảo

20:29 Giê-ri-cô. Không phải là thành phố cổ có tiếng tăm trong thời Cựu Ước (ví dụ, Giô-suê 5-6), nhưng thành Giê-ri-cô mới ở gần, khoảng một dặm (1.6 km) về phía nam.Thành Giê-ri-cô mới này bao quanh một cung điện to lớn lần đầu tiên được nhà Ha-mô-ni-an xây dựng (thế kỷ thứ 2 TCN), mà Hê-rốt Đại đế đã mở rộng.

20:30-31 hai người mù. Mác 10:46 và Lu-ca 18:35 đề cập đến chỉ một người mù, và Mác cho biết tên của người (“Ba-ti-mê”). Điều này không có nghĩa là việc ký thuật của Ma-thi-ơ về hai người mù là không chính xác, mà chỉ có nghĩa là Mác và Lu-ca tập trung vào một người. Những người mù nhận ra Đức Chúa Jêsus là Con vua Đa-vít.

Cầu nguyện: Xin hãy mở mắt chúng con, Chúa ơi, để chúng con có thể thấy rằng chúng con không thể đứng được nếu không có sự trợ giúp của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 14 – 16

Bình Luận:

You may also like