Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Các Con Xưng Ta Là Ai?

Ngày 06 – Các Con Xưng Ta Là Ai?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 16:13-20

13 Khi vào khu vực Sê-sa-rê Phi-líp, Đức Chúa Jêsus hỏi các môn đồ rằng: “Theo lời người ta nói thì Con Người là ai?” 14 Các môn đồ thưa: “Một số người nói là Giăng Báp-tít, một số khác nói là Ê-li, một số khác nữa thì cho là Giê-rê-mi hay là một trong các nhà tiên tri.” 15 Ngài phán rằng: “Còn các con thì nói Ta là ai?” 16 Si- môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” 17 Đức Chúa Jêsus phán với người: “Hỡi Si-môn, con Giô-na, phước cho con! Vì không phải thịt và máu bày tỏ điều nầy cho con, mà là Cha Ta ở trên trời. 18 Còn Ta, Ta bảo con rằng: Con là Phi-e-rơ, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con; bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời.” 20 Rồi Ngài nghiêm cấm các môn đồ nói cho ai biết Ngài là Đấng Christ.

Suy ngẫm hiểu

Đức Chúa Jêsus hỏi các môn đồ của Ngài, “Các con xưng Ta là ai?” Khi đó Phi-e-rơ đáp bằng cách nói rằng Đức Chúa Jêsus là “Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời hằng sống” (c.13-16). Đức Chúa Jêsus phán rằng Phi-e- rơ được phước vì biết sự thật, điều người ta không biết. Đức Chúa Jêsus cũng phán rằng Ngài sẽ dựng Hội Thánh của Ngài trên lẽ thật sự xưng nhận của Phi-e-rơ và Sa-tan sẽ không thắng được. Hơn nữa, Đức Chúa Jêsus cũng phán rằng Ngài sẽ giao cho Phi-e-rơ chìa khóa Nước Thiên đàng. Điều này có nghĩa là bất cứ ai xưng nhận đức tin của mình như Phi-e-rơ, thì họ sẽ có quyền bước vào Vương quốc Đức Chúa Trời (c.17-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.13-15 Đức Chúa Jêsus xác nhận đức tin của các môn đồ của Ngài. Lúc đó người ta chỉ nhìn thấy Đức Chúa Jêsus như là hậu duệ của vua Đa- vít, đấng tiên tri, và Giăng Báp-tít. Vì thế, Đức Chúa Jêsus hỏi các môn đồ của Ngài về suy nghĩ của họ, bởi vì Đức Chúa Jêsus liên tục dạy dỗ và bày tỏ cho họ nhiều phép lạ. Câu trả lời của bạn sẽ là gì nếu Đức Chúa Jêsus hỏi bạn, “Con xưng Ta là ai?” Cho dù những điều người ta nghĩ là gì, Đức Chúa Jêsus mà chúng ta biết và trải nghiệm là ai? Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào trong sự thờ phượng, ngợi khen, sự suy ngẫm và sự thông công của chúng ta? Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào trong gia đình, trong các mối quan hệ và ở nơi làm việc của chúng ta?

C.20 Đức Chúa Jêsus buộc tội các môn đồ một cách nghiêm khắc vì không bày tỏ danh tính của Ngài. Ngài phán điều này để hoàn tất chức vụ của Ngài trong đó Ngài sẽ chết với tư cách là Đấng Christ.

Tham khảo

16:14 Giăng Báp-tít…Ê-li…Giê-rê-mi… một trong các nhà tiên tri. Những lời đáp lại phù hợp với những mong đợi phổ biến ở Y-sơ-ra-ên về Đấng Mê- si-a, xuất hiện từ một trong kiểu mẫu những lời tiên tri trong Cựu Ước về đấng tiên tri vĩ đại sẽ phải đến (so sánh Phục truyền Luật lệ ký 18:15-18; Ma-la-chi 4:5).

16:20 Đức Chúa Jêsus cảnh báo các môn đồ của Ngài không được nói với ai rằng Ngài là Đấng Christ, do khái niệm về Đấng Christ hay Mê-si-a đã bị hiểu lầm một cách phổ biến trong dân chúng và trong chính các môn đồ.

Cầu nguyện: Là thành viên của Hội Thánh của Ngài mà Ngài xây dựng, xin hãy giúp chúng con chỉ bày tỏ vinh quang của Ngài!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Các Quan Xét 1-3

 

 

Bình Luận:

You may also like