Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Hãy Dọn Đường Cho Chúa

Ngày 22 – Hãy Dọn Đường Cho Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 3:1-12

1 Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến rao giảng trong hoang mạc Giu-đê rằng: 2 “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần!” 3 Giăng chính là người mà nhà tiên tri Ê-sai đã đề cập đến, khi nói rằng:

“Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc:

‘Hãy dọn đường cho Chúa.

Làm thẳng các lối Ngài.’ ”

4 Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 5 Dân chúng từ thành Giê-ru-sa-lem, khắp miền Giu-đê và tất cả vùng phụ cận sông Giô-đanh đều đến với ông. 6 Họ xưng tội và được ông làm báp-têm dưới sông Giô-đanh.

7 Khi thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu báp-têm, Giăng bảo họ rằng: “Hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? 8 Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, 9 và đừng tự nói rằng: ‘Áp-ra-ham là tổ tiên chúng tôi’; vì tôi nói cho các người biết rằng Đức Chúa Trời có thể khiến những đá nầy trở thành con cháu Áp-ra-ham. 10 Chiếc rìu đã để kề gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị đốn và ném vào lửa. 11 Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước để ăn năn tội; nhưng Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa. 12 Tay Ngài cầm nia mà sảy thật sạch sân lúa mình, rồi thu lúa vào kho; còn rơm rác thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus vẫn còn ở Ga-li-lê tại Na-xa-rét, thì Giăng Báp-tít đã bắt đầu chức vụ của ông trong hoang mạc Giu-đê. Giăng Báp-tít đã làm phép Báp-têm cho những người đứng lên và xưng nhận tội lỗi của họ, nhưng ông đã trút ra cơn giận và quở trách các quan chức tôn giáo của Giu-đê đã khoe khoang về các vị trí tôn giáo của họ và giả hình. Ngoài ra, Giăng Báp-tít cũng đã giới thiệu cho dân Giu-đa về Đấng Mê-si-a, Đấng sẽ đến sau ông. Đối với Giăng Báp-tít, Đấng Mê-si-a là Đấng làm phép Báp-têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa và Đấng mang đến sự cứu rỗi cho lúa mì (những người ăn năn) và sự đoán xét cho rơm rác (những kẻ không chịu ăn năn) (c.1-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-3 Như Đức Chúa Trời đã sai một tiên tri đến để cho dân Y-sơ-ra-ên biết rằng những ngày an ủi đang đến (Ma-la-chi 3:1), thì Ngài cũng sai Giăng để cho họ biết về sự đến của Đấng Christ và vương quốc Đức Chúa Trời. Ngay bây giờ, Đức Chúa Trời sai chúng ta để rao ra sự cứu rỗi mà Đấng Christ đã thực hiện. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng chúng ta có thể vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời – như Giăng đã vâng lời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4 Giăng đã sống một đời sống đơn sơ trong đồng hoang và chỉ dọn đường cho Chúa thôi. Đời sống của tôi so sánh với đời sống của Giăng thì như thế nào? Có phải là đời sống tôi quá bận rộn chăm sóc bản thân mình không? Nếu có, làm thế nào để tôi biến đổi đời sống tôi để sống cho Đức Chúa Jêsus?

Tham khảo   

3:1 Giăng Báp-tít được sinh ra khoảng năm 6 trước CN để hiếu kính cha mẹ, cả hai ở trong dòng dõi tế lễ và đều cao tuổi (Lu-ca 1:5-25, 39-80). Giăng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử trong việc kết nối hoạt động cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước với hoạt động cứu chuộc trong thân vị và công việc của Đức Chúa Jêsus.

3:7 dòng dõi rắn độc. Rắn độc được biết đến vì những sự di chuyển khéo léo  và những cú đánh gây chết người của chúng. Cơn thịnh nộ sắp đến. Sự đến của Đấng Mê-si-a sẽ đem đến sự trừng phạt cho những kẻ không chịu ăn năn. 3:12 Cầm nia mà sảy (xem Ru-tơ 3:2) được sử dụng theo phép ẩn dụ để tách biệt người ăn năn ra khỏi những kẻ không chịu ăn năn. Vụ mùa đã bắt đầu rồi.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở thành những Cơ Đốc nhân dạn dĩ chuẩn bị đường cho Chúa vì những người khác trong đời sống của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai-cập ký 21-23

Bình Luận:

You may also like