Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Sự Ứng Nghiệm Lời Chúa

Ngày 21 – Sự Ứng Nghiệm Lời Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 2:13-23

13 Khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao và truyền rằng: “Hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập! Cứ ở đó cho đến khi ta truyền bảo, vì vua Hê-rốt sắp tìm con trẻ ấy để giết.” 14 Đang đêm, Giô-sép thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập, 15 rồi cứ ở đó cho đến khi vua Hê-rốt băng hà. Việc nầy xảy ra để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm: “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập.”

16 Khi thấy mình bị các nhà thông thái đánh lừa, vua Hê-rốt vô cùng tức giận, truyền lệnh giết tất cả những bé trai từ hai tuổi trở xuống tại thành Bết-lê-hem và các vùng phụ cận, theo đúng ngày tháng mà các nhà thông thái đã cho vua biết. 17 Như vậy, lời của nhà tiên tri Giê-rê-mi đã nói được ứng nghiệm:

18 “Người ta nghe tại Ra-ma tiếng than vãn, khóc lóc thảm thiết; Ấy là Ra-chên khóc các con mình, mà không chịu an ủi, vì chúng không còn nữa.”

19 Sau khi vua Hê-rốt băng hà, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao tại Ai Cập, và truyền rằng: 20 “Hãy thức dậy đem con trẻ và mẹ Ngài trở về đất Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ tìm giết con trẻ ấy đã chết rồi.” 21 Giô-sép thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về Y-sơ-ra-ên. 22 Nhưng khi nghe tin A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt trị vì miền Giu-đê thì Giô-sép sợ, không dám về nơi nầy. Hơn nữa, được chỉ dẫn trong chiêm bao nên ông đến miền Ga-li-lê, 23 cư ngụ trong một thành gọi là Na-xa-rét. Như vậy, lời các nhà tiên tri đã nói được ứng nghiệm: “Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét.”

Suy ngẫm và hiểu

Thiên sứ của Chúa đã phán với Giô-sép hãy lánh sang Ai-cập, vì Hê-rốt đã có kế hoạch giết Hài Nhi Jêsus. Vì Giô-sép vâng Lời Đức Chúa Trời, nên ông đã có thể bảo vệ an toàn cho Hài Nhi Jêsus (c.13-18).

Sau khi Hê-rốt băng hà, thiên sứ lại hiện ra với Giô-sép và bảo ông quay trở lại Y-sơ-ra-ên. Giô-sép đã đem gia đình ông về Y-sơ-ra-ên và cư ngụ trong thành Na-xa-rét ở Ga-li-lê. Đây là lý do mà Đức Chúa Jêsus được gọi là người Na-xa-rét, dù Ngài sinh tại Bết-lê-hem. Ma-thi-ơ xác nhận rằng tất cả các cuộc hành trình này của Đức Chúa Jêsus đều là sự ứng nghiệm các lời tiên tri trong Cựu Ước (c.19-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.23 Bằng cách khiến cho Đấng Mê-si-a sống như một “người Na-xa-rét”, Đức Chúa Trời đã cho phép xứ đã bị khinh miệt và bị coi thường là nơi đầu tiên kinh nghiệm ánh sáng của sự sống và sự cứu rỗi. Thật là ân điển của Đức Chúa Trời đã mang lại nhiều thay đổi đáng kinh ngạc! Chính là ân điển của Đức Chúa Trời đã cho phép một thành nhỏ, nơi chẳng thể có gì tốt đẹp được kinh nghiệm sự vinh quang của Ngài!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13,16  Hê-rốt đã cố gắng loại bỏ Đấng Mê-si-a, Đấng đã đến như Vị Vua của toàn thế giới. Cách xử sự hung bạo của Hê-rốt là từ sự tham lam của ông ta muốn được công nhận là vua; ông ta đã không nhận ra Đấng là Vua thật sự. Hãy luôn nhớ điều này: chúng ta đang  theo con đường coi thường Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không xưng nhận rằng Đấng Christ là Vua của đời sống chúng ta và chúng ta cứ cố gắng chính mình làm vua.

Tham khảo   

2:15  ứng nghiệm. Tiên tri Ô-sê đã thuật lại chi tiết Đức Chúa Trời đã dẫn dân Y-sơ-ra-ên cách thành tín thế nào ra khỏi Ai-cập trong Xuất Ai-cập ký (Ô-sê 2:15) mà Ma-thi-ơ trích dẫn trong việc so sánh Y-sơ-ra-ên,  “con” của Đức Chúa Trời được giải cứu và giải phóng, với Đức Chúa Jêsus, Đấng sẽ được bày tỏ là Con thật của Đức Chúa Trời.

2:17-18 Giê-rê-mi đã sử dụng sự nhân cách hóa để miêu tả những người mẹ của Y-sơ-ra-ên (Ra-chên) than khóc vì con cái của họ đã bị giết khỏi đất và bị bắt đi lưu đày, để lại Y-sơ-ra-ên không còn là một quốc gia nữa và coi như đã chết (Giê-rê-mi 31:15). Giống như sự lưu đày, nỗ lực trên cuộc đời của Đức Chúa Jêsus được dành để làm sạch những người được chọn của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Chúa ôi! Xin hãy giúp chúng con bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài trong bất cứ các kế hoạch nào mà chúng con hoạch định.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai-cập ký 18-20

Bình Luận:

You may also like