Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Đức Chúa Trời Dựng Nên Loài Người Và Nghỉ Ngơi

Ngày 03 – Đức Chúa Trời Dựng Nên Loài Người Và Nghỉ Ngơi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 1:26-2:3

26 Đức Chúa Trời phán: “Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất.” 27 Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ.28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất.”29 Đức Chúa Trời lại phán: “Nầy, Ta sẽ ban cho các con mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, cùng mọi loài cây ra trái có hạt. Đó sẽ là thức ăn cho các con. 30 Còn các loài thú rừng, loài chim trên trời, loài vật bò sát trên mặt đất, và bất cứ loài nào có sự sống thì Ta ban mọi thứ cỏ xanh dùng làm thức ăn,” thì có như vậy. 31 Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng thật rất tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu.

2

1 Như vậy, trời đất và muôn vật đã được sáng tạo xong. 2 Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời hoàn tất các công việc Ngài đã làm. Vì thế, vào ngày thứ bảy Ngài nghỉ. Ngài đã làm xong mọi công việc. 3 Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì vào ngày đó Ngài nghỉ sau khi đã làm xong mọi công việc sáng tạo.

Suy ngẫm:

Vào ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài và phán bảo hãy quản trị cả cõi tạo vật. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời đã chỉ định loài người làm người đại diện của Ngài để chăm sóc và trông coi cả cõi tạo vật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thấy loài người Ngài đã tạo dựng nên là “rất tốt đẹp” (1:26-31). Sau công việc sáng tạo trong sáu ngày, vào ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ. Đức Chúa Trời ban phước cho ngày này và khiến nó nên một ngày thánh (2:1-3).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

1:26-28 Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người “theo hình ảnh của Ngài” và khiến loài người thay Ngài quản trị cả cõi tạo vật. Đây là lý do khiến loài người là một tạo vật khác biệt và thánh so với các tạo vật khác từ những thời xa xưa. Tuy nhiên, người ta phán xét về giá trị của người khác bằng của cải, thân thế và vẻ bề ngoài; người ta coi thường nhau. Hành động này coi thường mục đích sáng tạo của Đức Chúa Trời. Chúng ta có nhận biết và đối xử với mọi người như là “hình ảnh của Đức Chúa Trời” và là “người đại diện của Đức Chúa Trời” không?

2:1-3 Đức Chúa Trời đã hoàn thành sự sáng tạo của Ngài vào ngày thứ bảy thông qua “sự nghỉ ngơi”. Sự nghỉ ngơi là mục đích sáng tạo của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà dân Y-sơ-ra-ên tạo ra ngày Sa-bát và dự phần vào mục đích sáng tạo của Đức Chúa Trời – sự nghỉ ngơi. Ngày nay, chúng ta có thể hưởng sự nghỉ ngơi thật qua đức tin nơi Đấng Christ, Đấng đã làm trọn ngày yên nghỉ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con có sự an nghỉ trong Đức Chúa Jêsus để hưởng phước hạnh là dân của Vương quốc Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng thế ký 7-9

Bình Luận:

You may also like