Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Ai Là Vị Vua Vinh Hiển?

Ngày 27 – Ai Là Vị Vua Vinh Hiển?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 24:1-10

1 Đất và muôn vật trên đất,

Thế giới và những người ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va.

2 Vì Ngài lập trái đất trên biển cả,

Và đặt nền nó trên các dòng nước.

3 Ai sẽ lên núi Đức Giê-hô-va?

Ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh Ngài?

4 Đó là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết,

Không hướng linh hồn mình vào thần tượng hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối.

5 Người ấy sẽ nhận được phước từ nơi Đức Giê-hô-va

Và sự công chính từ nơi Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi mình.

6 Đó là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va,

Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. (Sê-la)

7 Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên!

Hỡi các cửa cổ kính, hãy mở cao lên!

Thì Vua vinh hiển sẽ vào.

8 Vua vinh hiển nầy là ai?

Chính là Đức Giê-hô-va đầy sức mạnh và quyền năng,

Đức Giê-hô-va mạnh mẽ trong chiến trận.

9 Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên!

Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên!

Thì Vua vinh hiển sẽ vào.

10 Vua vinh hiển nầy là ai?

Đó là Đức Giê-hô-va vạn quân,

Chính Ngài là Vua vinh hiển. (Sê-la)

Suy ngẫm

Nhà thơ lần đầu tiên xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là Chúa của thế giới này và Ngài ban cho chúng ta sự cứu chuộc và phước hạnh. Đó là lý do tại sao những người đi theo Đức Chúa Trời và tìm kiếm mặt Ngài sẽ nhận được các phước hạnh. Những người lên núi Đức Chúa Trời với đôi tay trong sạch và lòng thánh khiết sẽ được cứu (c. 1-6).

Cuối cùng, nhà thơ xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là vị Vua vinh hiển và ra lệnh cho các cửa phải ngẩng cao lên (c. 7-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1  Đức Chúa Trời là Chúa của mọi loài trong thế giới này và là Đấng Chủ Tể. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời tạo ra muôn loài trong thế giới này và tất cả mọi người. Rất dễ để chúng ta công bố đó là của chúng ta, quên mất rằng ai là Chủ thực sự, đặc biệt trong thời đại tư bản này. Chúng ta hãy nhìn lại nơi từ đó chúng ta đã đến, và xem xem liệu chúng ta có đang sử dụng mọi thứ được ban cho theo ý muốn của Ngài hay không.

C. 7-10  Chỉ có Chúa là vị Vua vinh hiển. Nhà thơ ngợi khen Đức Chúa Trời khi ông mô tả cảnh tượng các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước, biểu tượng sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời, vào đền thờ ở tại Giê-ru-sa-lem. Đáp lại câu hỏi của người gác cổng, “Ai là vị Vua vinh hiển?”, các thầy tế lễ ở phía ngoài xưng nhận rằng đó là Đức Chúa Trời đầy quyền năng. Chúng ta sẽ đáp lại câu hỏi, “Ai là vị Vua vinh hiển?” như thế nào?

Cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời, vị Vua vinh hiển, xin hãy giúp hội chúng của chúng con tìm kiếm Ngài cách sốt sắng!

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Khải Huyền 10-13

Bình Luận:

You may also like