Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Chinh Phục Miền Đông Và Tây Sông Giô-Đanh

Ngày 03 – Chinh Phục Miền Đông Và Tây Sông Giô-Đanh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 12:1-24

1 Đây là các vua trong xứ bị dân Y-sơ-ra-ên đánh bại và chiếm lấy đất của chúng ở bên kia sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc, từ thung lũng Ạt-nôn đến núi Hẹt-môn, và cả đồng bằng phía đông: 2 Si-hôn là vua dân A-mô-rít ở Hết-bôn. Vua nầy cai trị từ A-rô-e, là thành ở bên thung lũng Ạt-nôn, và từ giữa thung lũng nầy cho đến sông Gia-bốc, biên giới của dân Am-môn, tức là phân nửa xứ Ga-la-át. 3 Vua nầy cũng cai trị vùng đồng bằng cho đến biển Ki-nê-rết phía đông, cho đến tận biển của đồng bằng tức là Biển Chết, về hướng Bết Giê-si-mốt, ở phía nam dưới chân núi Phích-ga. 4 Vua Ba-san là Óc, một người còn sót của dân Rê-pha-im, sống tại Ách-ta-rốt và Ết-rê-i. 5 Vua nầy cai trị miền núi Hẹt-môn, miền Sanh-ca, và cả xứ Ba-san, cho đến biên giới dân Giê-su-rít và dân Ma-ca-thít, luôn cả phân nửa xứ Ga-la-át cho đến biên giới của Si-hôn, vua của Hết-bôn. 6 Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, và dân Y-sơ-ra-ên đã đánh bại chúng. Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, cấp đất ấy cho người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se làm sản nghiệp.

7 Và đây là các vua của xứ mà Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đã đánh bại ở bờ tây sông Giô-đanh, từ Ba-anh Gát trong thung lũng Li-ban, cho đến núi Ha-lát chạy về hướng Sê-i-rơ. Giô-suê cấp đất ấy cho các bộ tộc Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp theo sự phân chia của từng bộ tộc, 8 bao gồm miền núi, miền chân núi, đồng bằng, đồi dốc, hoang mạc và miền Nê-ghép, tức là cả vùng đất của dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít: 9 Vua Giê-ri-cô, vua A-hi ở cạnh Bê-tên, 10 vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn, 11 vua Giạt-mút, vua La-ki, 12 vua Éc-lôn, vua Ghê-xe, 13 vua Đê-bia, vua Ghê-đe, 14 vua Họt-ma, vua A-rát, 15 vua Líp-na, vua A-đu-lam, 16 vua Ma-kê-đa, vua Bê-tên, 17 vua Tháp-bu-ách, vua Hê-phe, 18 vua A-phéc, vua Sa-rôn, 19 vua Ma-đôn, vua Hát-so, 20 vua Sim-rôn Mê-rôn, vua Ạc-sáp, 21 vua Tha-a-nác, vua Mê-ghi-đô, 22 vua Kê-đe, vua Giốc-nê-am, ở tại Cạt-mên, 23 vua Đô-rơ ở trên cao nguyên Đô-rơ, vua Gô-im ở Ghinh-ganh, 24 và vua Tiệt-sa.

Tất cả là ba mươi mốt vua.      

Suy ngẫm

Phân đoạn tổng kết các vua đã bị Y-sơ-ra-ên đánh bại, những người đã ra khỏi Ai-cập trong quá trình đánh chiếm Đất Hứa. Các vua Y-sơ-ra-ên đánh bại ở miền đông sông Giô-đanh là Si-hôn, vua A-mô-rít, và Óc, vua Ba-san. Môi-se là vị lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên vào thời của ông. Nhờ sự chiến thắng, người Ru-bên, người Gát, và một nữa chi phái Ma-na-se đã nhận được đất làm sản nghiệp (c.1-6).

Giô-suê là vị lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên khi họ chinh phục xứ Ca-na-an, miền tây sông Giô-đanh. Các vua mà Giô-suê và Y-sơ-ra-ên đánh bại tổng cộng là 31 vua. Từ vua Giê-ri-cô đến vua Tiệt-sa, tất cả đất đai của họ đã trở thành sản nghiệp của Y-sơ-ra-ên (c. 7-24).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-7  Phân đoạn ghi lại “Môi-se và người Y-sơ-ra-ên” (c.6) và “Giô-suê và người Y-sơ-ra-ên” (c.7). Điều này chỉ ra rằng Môi-se và Giô-suê đã cố gắng hết sức trong thời của mình làm thành lời hứa của Đức Chúa Trời. Đặc biệt Môi-se, người đã mở ra con đường chinh phục xứ Ca-na-an, khi ông tấn công Si-hôn, vua xứ Hếp-bôn và Óc, vua xứ Ba-san – khi họ không cho dân Y-sơ-ra-ên đi ngang qua (Dân số ký 21:23-24, 33-35). Giô-suê và người Y-sơ-ra-ên có thể chiến thắng, bởi vì Môi-se và người Y-sơ-ra-ên đã mở đường. Chúng ta và hội chúng của mình đang tạo lập một con đường chiến thắng cho thế hệ sau như thế nào? Liệu việc vâng theo Lời của Đức Chúa Trời có phải là cách thức cơ bản nhất hay không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con bước đi trên con đường vâng lời cho đến ngày chúng con nhận được sản nghiệp đã được hứa ban.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-phê-sô 1-3 

Bình Luận:

You may also like