Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Lời Mời Gọi Thống Thiết Và Sự Từ Khước Hoàn Toàn

Ngày 14 – Lời Mời Gọi Thống Thiết Và Sự Từ Khước Hoàn Toàn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 14          LỜI MỜI GỌI THỐNG THIẾT VÀ SỰ TỪ KHƯỚC HOÀN TOÀN

Ma-thi-ơ 23:29-39

29 Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si, là kẻ đạo đức giả! Vì các ông xây mồ cho những tiên tri và dựng bia cho những người công chính. 30 Các ông nói rằng: ‘Nếu sống vào thời tổ tiên thì chúng tôi đã không thông đồng làm đổ máu các tiên tri.’ 31 Như thế chính các ông tự chứng thực rằng mình là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri. 32 Vậy hãy làm cho ứng nghiệm những điều tổ tiên các ông đã làm.

33 Hỡi loài rắn hổ mang, dòng dõi rắn độc kia! Làm thế nào các ông tránh khỏi hình phạt hỏa ngục được? 34 Vì thế, Ta sai các tiên tri, những người khôn ngoan và các chuyên gia kinh luật đến cùng các ông. Có người thì các ông sẽ giết và đóng đinh, có người thì các ông sẽ đánh đập trong hội đường và lùng bắt từ thành này qua thành khác. 35 Vậy tất cả máu vô tội đã chảy ra trên đất đổ lên các ông, từ máu A-bên là người công chính đến máu Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi mà các ông đã giết khoảng giữa thánh điện và bàn thờ. 36 Thật, Ta bảo các ông, tất cả những điều này sẽ đến trên thế hệ này.”
Lời Than Về Giê-ru-sa-lem
37 “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên tri và ném đá các sứ giả Ta sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn họp con cái ngươi như gà mẹ gom con lại dưới cánh mình nhưng các ngươi không chịu. 38 Rồi đây nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang. 39 Vì Ta bảo các ngươi, từ nay các ngươi sẽ không thấy Ta nữa cho đến khi các ngươi nói: ‘Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến.’ ”

1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu: 37-39 Như gà mẹ ấp ủ con mình dưới cánh, để coi sóc Y-sơ-ra-ên dân sự của Ngài, Chúa đã gửi đến cho họ nhiều đấng tiên tri. Nhưng họ đồng loạt quay lưng lại với tình yêu của Thiên Chúa. Giờ đây sự hủy diệt và tai ương đến trên Y-sơ-ra-ên là kết quả tất yếu của việc quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Mặc dù họ rồi cũng sẽ phải thừa nhận trong những ngày cuối cùng rằng Chúa Giê-su, như đám đông đã hát trong suốt thời gian Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem chiến thắng khải hoàn rằng Ngài “nhân danh Chúa mà đến”, những khi đó sẽ không phải là bài hát của sự vui mừng hạnh phúc nhưng là một lời than khóc muộn màng hối tiếc. Bạn có dâng lên Chúa lời ngợi khen đúng thời điểm không?

2) Ngài dạy tôi bài học gì?

Câu: 29-32 Những người lãnh đạo tôn giáo nghĩ rằng trang trí mồ mả cho các đấng tiên-tri là rất quan trọng và họ khẳng định rằng nếu là họ thì ắt họ đã không giết các đấng tiên-tri như vậy. Nhưng họ lại giết một Đấng cao trọng hơn tiên-tri, danh Ngài là Giê-su, Con Một của Đức Chúa Trời và trong tương lai họ cũng tham dự vào việc giết hại các môn đồ của Ngài (c. 34). Như vậy, họ chẳng khác gì các tổ tiên đã giết hại các đấng tiên tri. Có phải bạn cũng là người chỉ ra những lỗi lầm của người khác mà lờ đi lỗi lầm của chính mình không?

Câu 33 Thậm chí sau khi bị quở trách bởi Giăng Báp-tít và bị gọi là “dòng dõi rắn lục” (3:7) những người lãnh đạo tôn giáo vẫn không ăn năn. Và lại một lần nữa họ bị Chúa Giê-su quở trách và Ngài gọi là “loài rắn, dòng dõi rắn lục”. Đối với những người không ăn năn chỉ có bản án của địa ngục đang chờ đợi họ.

Cầu nguyện Nguyện ngày hôm nay cũng giống như ngày Sa-bát, là một ngày đầy tràn sự khen ngợi xứng đáng cho Ngài.

Bình Luận:

You may also like