Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Hôn Nhân Là Con Đường Hẹp

Ngày 23 – Hôn Nhân Là Con Đường Hẹp

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

NGÀY 23 – HÔN NHÂN LÀ CON ĐƯỜNG HẸP

Ma-thi-ơ 19:1-12

Chúa Giê-su Dạy Về Vấn Đề Ly Dị

1 Khi Đức Giê-su dạy xong những điều ấy, Ngài rời xứ Ga-li-lê đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. 2 Nhiều đoàn dân đông đi theo Ngài; ở đó Ngài chữa bệnh cho họ.

3 Những người Pha-ri-si đến hỏi để thử Ngài: “Thưa Thầy, một người được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không?”

4 Ngài đáp: “Các ông chưa đọc Kinh Thánh rằng: ‘Từ ban đầu, Đấng Tạo Hóa tạo nên người nam và người nữ.’ ”

5 Ngài tiếp, “Vì vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, hai người sẽ trở nên một thân sao?

6 Thế thì, vợ chồng không còn là hai nữa, mà là một. Vậy những người Đức Chúa Trời đã phối hợp, thì loài người không được phân rẽ.”
7
Những người Pha-ri-si lại hỏi: “Thế tại sao Môi-se đã truyền: ‘Hãy trao cho vợ một tờ giấy ly dị rồi để nàng đi!’ ”
8
Ngài phán: “Vì lòng dạ các ông chai đá, nên Môi-se đã cho phép ly dị vợ, chớ từ ban đầu không có như thế. 9 Ta nói cho các ông rõ: Trừ trường hợp vợ gian dâm, nếu ai ly dị vợ mà cưới người khác, thì phạm tội ngoại tình.”
10
Các môn đệ thưa: “Nếu chỉ có lý do đó để chồng bỏ vợ, thì thà đừng cưới vợ còn hơn.”
11
Nhưng Ngài đáp: “Không phải ai cũng nhận được điều này nhưng chỉ những người được Đức Chúa Trời ban ơn. 12 Có những người hoạn từ khi lọt lòng mẹ, có người hoạn bởi người ta và cũng có người tự hoạn lấy vì Nước Thiên Đàng. Ai có thể nhận được gì, thì hãy nhận.”

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Chúa Giê-su là Đấng như thế nào?

Câu 1, 2: Chúa Giê-xu rời khỏi xứ Ga-li-lê và đi đến xứ Giu-đê, và chữa lành nhiều người đi theo Ngài. Cuộc hành trình này kết thúc ở Giê-ru-sa-lem, nơi mà sự chịu khổ và cái chết đang chờ đợi. Chúng ta hãy theo cùng đám đông đi theo dấu chân Ngài để chữa lành cho tất cả những ai tin Ngài.

Câu 4-6: Theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đấng đã tạo nên sự hài hoà hoàn hảo, Đức Chúa Trời tạo nên người nam và người nữ (Sáng thế ký 1:27) và Ngài khiến họ trở nên một qua hôn nhân. Đây là mục đích ban đầu và ý định sau cùng qua Chúa Giê-xu, Đấng làm trọn tất cả luật pháp. Bởi vậy, môn đồ Chúa sống trong thời kỳ mới không được ly hôn, ấy là điều phá huỷ trật tự trong sự sáng tạo của Ngài (Ê-phê-sô 5:22-28). Chúng ta phải hiểu biết rõ ràng về ý muốn của Chúa đối với hôn nhân và sự ly hôn.

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 8, 9: Li hôn không phải là mạng lệnh tích cực, nhưng đối diện với nó thực tế không thể trách khỏi. Cho phép viết giấy ly hôn không phải để dễ dàng ly hôn nhưng để bảo vệ hôn nhân và vị trí của người nữ trong xã hội khỏi sự bạo ngược của người đàn ông. Ly hôn cũng là phạm tội tà dâm nếu như nó không phải là hậu quả của tội lỗi tà dâm. Bám vào ý muốn của Đức Chúa Trời trong sự dạy dỗ này.

♣ Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con mong muốn hiệp nhất với ý muốn của Ngài về hôn nhân và giúp con thực hiện điều đó.

(Hãy chia sẻ bài học suy gẫm của bạn với mọi người ở phần Viết Nhận Xét bên dưới)

Bình Luận:

You may also like