Home Thánh Kinh Hàng Ngày Chúa Giê-xu Là Ai?

Chúa Giê-xu Là Ai?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mathiơ 16:13-20

13. Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báp-tít.
14. Khi Ðức Chúa Jêsus và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần, quì trước mặt Ngài,
15. mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi! vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá; thường khi té vào lửa, và té xuống nước.
16. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được.
17. Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta.
18. Rồi Ðức Chúa Jêsus quở trách quỉ, quỉ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành.
19. Môn đồ bèn đến gần Ðức Chúa Jêsus, mà hỏi riêng rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỉ ấy được?
20. Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.
21. Nhưng thứ quỉ nầy nếu không cầu nguyện không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được.
22. Ðang khi Ðức Chúa Jêsus và môn đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta.
23. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm.
24. Khi đã đến thành Ca-bê-na-um, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng: Thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng?
25. Phi-e-rơ trả lời rằng: Có. Và khi Phi-e-rơ vào nhà, thì Ðức Chúa Jêsus hỏi trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài?
26. Phi-e-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế!
27. Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó, và đem nộp thuế cho ta với ngươi.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 13-15: Chúa Giê-xu muốn bày tỏ Ngài cho dân chúng. Chúa Giê-xu đã đến thế gian để thi hành chức vụ cứu chuộc của Đức Chúa Trời để thi hành chức vụ cứu chuộc của Đức Chúa Trời và bày tỏ quyền năng của vương quốc nước Đức Chúa Trời. Khi mà đoàn dân nhận thấy Chúa Giê-xu là dòng dõi của Vua Đa-vit, là tiên tri hay Giăng Bap-tit thì Chúa Giê-xu quyết định bày tỏ cho họ biết Ngài thực sự là ai. Ngài hỏi về sự hiểu biết của người khác trước tiên là gì, và sau đó là suy nghĩ của các môn đồ. Chúa Giê-xu muốn biết về suy nghĩ của các môn đồ là những người nghe lời Chúa và thấy nhiều phép lạ. Câu trả lời của bạn ngày hôm nay đối với câu hỏi của Chúa Giê-xu là gì? “Còn các người xưng ta là ai?” Chúa Giê-xu là ai trong sự thờ phượng, ngợi khen, suy gẫm, dâng hiến và mối thông công của bạn? Chúa Giê-xu là ai đối với bạn trong gia đình, hôn nhân và công việc của bạn? Hãy bày tỏ Chúa ra cách trọn vẹn, Đấng ở cùng với bạn hôm nay trong mọi lĩnh vực của đời sống bạn.

Câu 16,17: Chúa Giê-xu mở mắt cho Phi-e-rơ để ông thấy được Chhúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc, là con của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Mặc dù Phi-e-rơ và các môn đồ không hoàn toànhiểu Chúa Giê-xu là vua nào hay sự cứu chuộc nào mà Ngài ban cho, Đức Chúa Trời mở mắt họ và bày tỏ cho họ rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si đã được tiên tri sẽ đến trong Cựu Ước. Đức Chúa Trời mở mắt chúng ta để để chúng ta thấy những điều tuyệt vời trong luật pháp Chúa và Ngài bày tỏ cho chúng ta Chúa Giê-xu Christ là Chúa của chúng ta và là Đấng Cứu Chuộc. Mọi điều này đều xảy ra trong Đức Chúa Trời.

Cầu Nguyện: Ở trong hội thánh mà Chúa lập nên, con cầu nguyện để con biết bày tỏ vinh hiển của duy mình Ngài mà thôi.

Lời cầu nguyện của tôi:

Bình Luận:

You may also like