Home Dưỡng Linh Kinh Nghiệm Trực Tiếp

Kinh Nghiệm Trực Tiếp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vì vậy thay vì dành thời gian với Chúa, lắng nghe tiếng Ngài, chúng ta lại để cho người khác tương giao với Ngài rồi hưởng lợi từ những kinh nghiệm của họ, để cho họ nói lại với chúng ta những điều Chúa dạy dỗ họ, và chỉ cần lắng nghe họ.

Nếu đó là cách quý vị đang sống, nếu những kinh nghiệm thuộc linh của quý vị chỉ là nghe được từ người khác chứ không phải của chính mình, tôi muốn thách thức quý vị bằng suy nghĩ nầy: quý vị có làm như vậy với những điều khác trong cuộc sống không? Tôi không cho là như vậy.

Quý vị không làm như vậy với những kỳ nghĩ lễ. Quý vị không nói: “Những kỳ nghỉ thật là phiền phức, bỏ đồ đạc vào balô và đi đây đi đó. Tôi sẽ nhờ một người khác đi nghỉ giúp tôi. Khi nào họ trở về, tôi sẽ nghe họ kể lại và như vậy sẽ tránh được nhiều sự bất tiện.” Quý vị có làm như vậy không? Không bao giờ! Quý vị muốn những kinh nghiệm trực tiếp, quý vị muốn được tham quan trực tiếp, được thực sự nghỉ ngơi. Có những điều không ai có thể làm giúp cho quý vị, và một trong những điều đó là tương giao với Đức Chúa Trời.

moingaymotchut

Mỗi ngày dành một khoảng thời gian với lời Chúa sẽ giúp cuộc sống của bạn thay đổi

Lắng nghe Đức Chúa Trời phải là một kinh nghiệm trực tiếp. Khi Đức Chúa Trời muốn quý vị đến với Ngài, Ngài không muốn quý vị gửi đến một người thay thế, Ngài muốn chính quý vị. Ngài mời quý vị bước vào kỳ nghỉ với Ngài trong sự phước hạnh. Ngài mời gọi quý vị cảm nhận sự đụng chạm của chính Ngài. Ngài mời quý vị ăn chung bàn với Ngài. Đức Chúa Trời muốn tương giao với quý vị. Chỉ với một chút cố gắng, thời gian quý vị được ở với Đức Chúa Trời sẽ là khoảng thời gian thích thú nhất trong ngày.

Anh Vũ dịch từ Giống như Chúa Giêxu của Max Lucado.

Bình Luận:

You may also like