Leaderboard Ad

Hội Thánh Tiên Hiệp

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 4, Tiên Hiệp, Tiên Phước
Tỉnh/Bang: Quảng Nam
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Kiêm Nhiệm Võ Đình Đán
SĐT văn phòng: 0510-3884.073
Homephone: 0510-3831.936
Ghi chú:

Kiêm Nhiệm Hội Thánh Tân Hiệp, Tiên An, Trà Tân