Home Văn Nghệ 100 Nhân Vật Thánh Kinh

100 Nhân Vật Thánh Kinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

1.A- đam
Ađam “đất đỏ” Chúa làm ra,
Biểu lộ trị vì thế Chúa Cha;
Bởi quá yêu người vợ hái trái,
A đam phạm lỗi khác người ta.

2. A- bên
“Làn hơi nước” ý nghĩa A-bên,
Vì Chúa hết lòng trưởng dưỡng chiên;
Kẻ ác ghét ganh người tuận đạo,
Chết rồi còn nói đến thiên niên. 

3.Ê nót
Đời người “yếu ớt” chóng mau qua,
Ê-nót kêu cầu Giê-hô-va;
Kêu lớn Danh Ngài ta luyện tập,
Mọi sự là Chúa cấp ban ta.

4.Hê- nóc
Mười vạn ngày cùng Chúa bước đi,,
Ơn ban Hê nóc nói tiên tri;
Tên ông có nghĩa là “dâng hiến”,
Chúa rước ra đi rất diệu kỳ.

5.Nô-ê
Nô ê, thầy giảng đạo công bình,
Đóng chiếc tàu do Chúa khải minh;
Điều chẳng thấy, lòng tin vững chắc,
Cứu sinh vật với cả nhà mình.

6.Áp-ra-ham
Kia Áp-ram là tổ đức tin,
Urơ gặp gỡ Đấng quang vinh;
Qua bao thử thách càng tăng trưởng,
Xứng đáng Bạn thân của Chúa mình.

7.Y-sác
Người già sinh nở đáng cười vui,
Y-sác kế thừa cha đấy thôi;
Yên nghỉ, hưởng vui, không khổ nhọc,
Là Christ với các thánh Ngài rồi.

8.Gia-cốp
Nhiều năm xử lý bởi La-ban,
Gia-cốp nên người biến đổi ngoan;
Đến lúc Israel tỏa sáng,
Trưởng thành tầm thước rất đường hoàng.

9.Giô-sép
Áo đẹp, con yêu dấu của Cha,
Ngôi cao Giô-sép đã thấy qua;
Lời Linh thử thách bao năm chịu,
Giô-sép trị vì khắp đất xa.

10. Ê-sau
Dong ruỗi ruộng đồng với kiếm cung,
Ê- sau săn bắn thích vô cùng,
Quyền con trưởng chẳng hề màng đến,
Lúc tỉnh van nài chỉ uổng công

11. MÔI-SE
Danh con công chúa đã từ nan,
Môi-se xa rời cảnh hiển vang;
Đành chịu khổ đau cùng các thánh,
Tạm vui tội lỗi quyết không màng.

12. SAU-LƠ
Dẫu biết Sau-lơ Chúa bỏ rồi,
Mai đây Đa-vít sẽ lên ngôi ,
Tận trung chức vụ cùng cha chết,
Đáng tiếc Giô-na-than lắm ôi.

13. MÊ-PHI-BÔ-SẾT
Thân con chó chết có ra chi,
Chúa đoái thương yêu rất lạ kỳ,
Hưởng yến bàn Ngài cùng trưởng tử,
Ơn Ngài hậu đãi khắc tâm ghi.

14. SAM-SÔN
Hàm lừa thô thiển giống Sam-sôn,
Nhằm lúc túng cùng chẳng ai hơn,
Chúa cấp năng quyền trừ quân địch,
Ngày toàn thắng đến ném sau chơn.

15. A-CHA-XIA

Trong Itx-ra-ên không Chúa sao?
Mà A-cha-xia kiếm thần nào?
Ê-li khiến lửa trừ quân lính,
Tỏ Chúa qua ông dễ khẩn cầu.

16. Ê-XÊ-CHIA
Thật lòng tìm Chúa lúc đăng quang,
Ê-xê-chia toàn thắng ngoại bang,
Chúa muốn ông qua đời ẩn giấu,
Ông đòi sống ích kỷ vẻ vang.

17. RU-BÊN

Lửa tình dục giống nước đang sôi,
Con trưởng Ru-bên phạm lỗi rồi,
Quản chế năng quyền hồn thất bại,
Nên quyền trưởng tử mất, than ôi!

18. Ê-LI-SÊ

Nước độc Giê-ri-cô, cổ thành,
Dân cư khổ sở khó mưu sanh,
Do đem muối đựng trong bình mới,
Nước chết ngọt ngon, Chúa sáng danh.

19. NGƯỜI ĐIẾC

Tai tôi điếc, lưỡi ngọng nguy thay,
Bạn hữu đưa tôi đến Chúa rày,
Chúa dẫn ra ngoài và chữa bệnh,
Tai thì mở, lưỡi tự do hoài.

20. PHAO-LÔ
Trận địa thuộc linh đã đánh xong,
Cuộc đua dân thánh cũng thành công,
Đức tin thuần chánh tôi nắm giữ,
Mão miện công bình Chúa thưởng công.

21. Ê-SAU:
Thiên tánh Êsau kẻ thiện nhân,
Ham mê thế tục với tham ăn,
Ông không qui hướng yêu thương Chúa,
Khinh dể quyền nam tử một lần.

22. SA-MU-ÊN:
Thuộc về Chúa thánh trước khi sinh,
Trưởng dưỡng trong đền Chúa hiển vinh,
Người thánh Naxirê tín nghĩa,
Nhận nhiều lời Chúa rất phân minh.

23. SAU-LƠ:
Người mẫu Saulơ vượt mọi người,
Bệnh ham danh khốn khổ không thôi,
Đức tin, yêu Chúa còn non kém,
Mà đố kỵ Đa-vít cả đời.

24. ĐA-VÍT:
Kiếm tìm, yêu kính Giê-hô-va,
Đa-vít vừa lòng Chúa chúng ta,
Sư tử, người giềng giàng cũng thắng,
Trị vì nước giống buổi mai lòa.

25. ÁP-SA-LÔM:
Dáng đẹp, lời hay, vẻ mặt xinh,
Mua lòng dân chúng quá tài tình,
Bạo hành, nổi loạn trong vương quốc,
Áp-sa-lôm mong giết bố mình.

26. GIÔ-ÁP
Tài năng nổi tiếng giữa ba quân,
Kính Chúa thật lòng với thánh dân,
Ganh tị người tài là đặc điểm,
Tổng binh Giô-áp xấu vô cùng.

27. Ê-XÊ-CHI-ÊN:
Lời nói, việc làm mục vụ đây,
Đều làm biểu hiệu của lời Ngài,
Vợ yêu đã chết gom thêm ý,
Cảnh khổ lưu đày Chúa giúp hoài.

28. GIÊ-RÊ-MI:
Được làm miệng Chúa nói thay Ngài,
Chức vụ lời trong cảnh khổ thay,
Thập giá Giê-rê-mi quá lớn,
Quyền năng Chúa củng cố lâu dài.

29. GIÊ-HÔ-GIA-KIM
Nghe lời Chúa phán chẳng sợ chi,
Khinh dể lời nên đốt sách đi,
Chúa phạt Giê-hô-gia-kim chết,
Như con lừa bị kéo thây thi.

30. Sê-ĐÊ-KIA
Sợ các quan, vua bất phục lời,
Cả năm lưỡng lự mãi không thôi,
Thành tan, nước mất do vua cả,
Móc mắt, lưu đày đến mãn đời.

31. GIÓP
Ghét Gióp, Sa-tan đã cáo gian,
Ông đâu theo Chúa bởi giàu sang.
Nhà tan, con chết, thân đầy ghẻ,
Mà vẫn tin Ngài không chối ngang.

32. A- RÔN
A-rôn nói giỏi chẳng ai ngang,
Khéo léo làm xong bò đúc vàng.
Chúa muốn giết ông về tội ấy,
Ngài tha làm Thượng tế huy hoàng.

33. GIÊ-RÔ-BÔ-AM
Mười chi phái Chúa đã ban cho,
Giê-rô-bô-am vẫn lạy bò.
Chận đứng thánh dân hầu việc Chúa,
Chó ăn thi thể cả nhà no.

34. A-HÁP
Vượt các hôn quân ông đứng đầu,
Rước thần, cưới vợ ác dường bao.
Cướp vườn, lừa bạn, suy vương quốc,
Tử trận, chó bu liếm máu đào.

35. GIÔ-SA-PHÁT
Biệt danh người kiếm Chúa từ lòng,
Giô-sa-phát làm vua rất thông.
Liên kết thông gia cùng A-háp,
Nên ông khốn đốn biết bao lần.

36. GHÊ-HA-XI
Theo thầy hầu việc bấy nhiêu niên,
Ghê-ha-xi còn sống tự nhiên.
Lừa gạt quan to tìm lễ vật,
Bệnh phung đeo bám kẻ ham tiền.

37. GIÔ-SI-A
Đập hình tượng cả nước thành công,
Giô-si-a tìm Chúa hết lòng.
Kinh- Luật là nguồn hưng phấn ấy,
Chiến trường ngã chết thật hư không.

38. MA-NA-SE
Ma-na-se lãng tử ngày xưa,
Cai trị quá lâu, chẳng kẻ ưa.
Huyết đổ Sa-lem đầy mọi chỗ,
Ngục tù hoán cải, phục ngôi vua.

39. E-XƠ-RA
Quyết học kinh văn để dạy người,
Hồi hương ông được phép vua rồi.
Lòng luôn nóng cháy vì Nhà Chúa,
Củng cố toàn dân rất thoả vui.

40. NÊ-HÊ-MI
Mười hai năm tổng trấn không lương,
Lãnh đạo thiên dân rất tinh tường.
Tái tạo vách thành thật dũng cảm,
Rao lời Chúa cải tạo dân thường.

41.CÔ-RÊ:
Cô-Rê đội trưởng khiêng rương vàng,
Ganh tị Môi-se đã nói ngang,
Đất nuốt gia đình người phản loạn,
Danh nhơ con cháu phải đành mang.

42. BA-LA-AM:
Nổi tiếng tiên tri xứ ngoại bang,
Ba-la-am quá sức mê vàng,
Mỹ nhân kế hại nhiều người thánh,
Thuật-sĩ mạng vong giữa chiến tràng.

43. PHI-NÊ-A:
Một nhát giáo đâm kẻ ác gian,
Phi-nê-a nổi tiếng vẻ vang,
Sự ghen tương Chúa giục người đấy,
Giao ước tế tư Chúa cấp ban.

44. GIÔ-SUÊ:
Bốn mươi năm phục sự bên thầy,
Do thám xứ mà chẳng nói sai,
Chúa đã chọn ông làm chủ soái,
Dắt vô Đất Hứa cả dân nầy.

45. RA-HÁP
Nghe đồn về Chúa, thế mà tin,
Cứu thám tử, mà dạ chí tình,
Thành đổ, nhà nàng được cứu sống,
Trở thành tổ mẫu của người tin.

46. NAO-Ô-MI:
Mười năm bỏ xứ sống lân bang,
Mất hết chồng con, khổ mọi đàng,
Nghe Đấng Toàn Năng thương xứ thánh,
Hồi hương vui sống với dâu ngoan.

47. BÔ-Ô:
Bô-ô hào hiệp, sống đàng hoàng,
Tín nghĩa, giàu sang, lẫn hiển vang,
Tiết chế, khiết thanh trong mọi chỗ,
Nổi danh trưởng tộc sống bên nàng.

48. RU-TƠ:
Ru-tơ gắn bó Na-ô-mi,
Bỏ tượng thần vì Chúa bước đi,
Nàng núp bóng Ngài được chúc phước,
Trở thành bà cố vua quyền uy.

49. GHÊ-ĐÊ-ÔN:
Hình vóc cao to vượt mọi người,
Ghê-đê-ôn nhát sợ không thôi,
Ba trăm chiến sĩ trừ quân địch,
Bốn chục năm toàn xứ nghỉ ngơi.

50. A-BI-MÊ –LÉC:
Giành được ngôi vua, sống cạnh tranh,
A-bi-mê-léc giết các anh,
Si-chem phản nghịch cùng vua ấy,
Bể sọ, mạng vong trước cửa thành

51.CA-IN:
Đã chẳng nhận mình là tội nhân,
Ca in đem thổ sản trình dâng,
Giết em, cãi Chúa, sầm gương mặt,
Lãnh án lưu li, chẳng nghỉ chân.

52. SI MÊ ÔN:
Si mê ôn là kẻ giết người,
Hê mô, Giô sép nạn nhân rồi,
Một năm lao lý tại Ai cập,
Con cháu lưu li khắp mọi nơi.

53.CA LÉP:
Bốn mươi năm bám Chúa quyền uy,
Sức lực vào ra chẳng giảm suy,
Ông kể người giềnh giàng giống bánh,
Tuổi già chiếm ngọn núi uy nghi.

54.Ê HÚT:
Một mình một kiếm đến thăm vua,
Ê hút thuận tay tả thuở xưa,
Lời Chúa cho vua đầy dũng lực,
Giết vua, cứu nước sức dư thừa.

55.ĐÊ BÔ RA:
Dưới bóng chà là xét đoán dân,
Nữ tiên tri đứng dậy cầm cân,
Chúa kêu Ba rác cho linh vụ,
Giải phóng thiên dân thoát khổ nàn.

56.BA RÁC:
Nếu bà vắng mặt tôi không đi,
Ba rác chấp hành lệnh chỉ huy,
Chổi dậy theo lời người dẫn dắt,
Đánh tan quân địch rất li kỳ.

57.GIÉP THÊ:
Con ngoài hôn thú đuổi đi thôi,
Trưởng lão Ga la át ngỏ lời,
Chuyển động Giép thê Linh Chúa đến,
Dân Am môn bại trận tơi bời.

58.GIÊ HÔ GIA ĐA:
Cứu cháu vợ mình khỏi mạng vong,
Giê hô gia đa đã thành công;
Đỡ nâng ấu chúa dòng Đa vít,
Tu bổ đền thờ hết tấm lòng.

59.Ô XIA:
Ô xia tìm Chúa bởi nghe Lời,
Cường thịnh, quyền oai Chúa giúp thôi,
Ngạo mạn dâng hương, phung nổi trắng,
Nhà riêng phải sống đến qua đời.

60. GIÊ CÔ NIA-(GIÊ HÔ GIA KIN):
Mười tám tuổi đày đến xứ xa,
Giê cô nia giống bình quăng xa,
Lòng khao khát trở về quê cũ,
Ba bảy năm sau mới được tha.

61.Ích-ma-ên—Sáng 16:11-12; 20:
Con trưởng Áp-ram chửa cắt bì,
Sản sinh do xác thịt tinh vi;
Ích-ma-ên sống nơi hoang dã,
Cừu địch anh em quá lạ kì.

62.Solomon
Solomon khoáng thế kỳ tài,
Giàu có, khôn ngoan chẳng kém ai;
Lắm vợ khiến đời ông đốn mạt,
Làm cho vương quốc phải chia hai.

63.Rô-bô-am—I Vua 12:
Rô-bô-am ấu trỉ, vô tâm,
Khinh bỏ lời bô lão rất thâm,
Tiếp lấy hư ngôn bạn lứa tuổi,
Quốc gia chia cắt quá sai lầm.

64. Tiên tri trẻ–I Vua 13:
Đưa tay lên quở trách bàn thờ,
Kinh hãi vua tôi đến ngẩn ngơ;
Quá thích, tiên tri khai bí mật,
Tiên tri già phá hại không ngờ.

65. Tiên tri già—I Vua 13:
Sống chỗ thờ bò lại nín thinh,
Tiên tri già thoái hoá, vô tình;
Xảo ngôn hại đấng tiên tri thánh,
Trăn trối với con, xấu hỗ mình!

66. Vua Ba-ê-sa—I Vua 15:1-7
Bắt chước Giê-rô-bô-am hoài,
Ba-ê-sa chọc giận Danh Ngài;
Chúa tuyên quét sạch vương triều đó,
Chim rỉa, chó ăn gia tộc nầy.

67. Vua A-bi-gia
Trên núi cao làm chứng Chúa Trời,
A-bi-gia uy thế tuyên Lời;
Chúa trừ quân địch đang vây hãm,
Đất nước Giu đa đứng vững rồi.

68. Vua A-sa
A-sa tìm Chúa lúc lên ngai,
Chức vị của bà nội lột ngay,
Bắc quốc dân cư tìm đến giúp,
Đau chân quên Chúa chết oan thay.

69. Vua Giô Ram
Giô-ram Nam quốc ác gian thay,
Tàn nhẫn giết huynh đệ thuở nay;
Cai trị theo lời khuyên bố vợ,
Ruột gan rớt chết chẳng toàn thây.

70. A-tha-li
A-tha-li, nữ chúa miền nam,
Hiễm độc, điêu ngao, lẫn ác gian;
Cố giết cả dòng vua được chọn,
Sáu năm cai trị cũng suy tàn.

71. Ti-mô-thê
Thơ ấu ngoại truyền cho đức tin,
Theo Phao-lô quá đỗi chân tình,
Anh em làm chứng là người tốt,
Giữ đức tin thuần chánh của mình.

72. Phi-e-rơ
Thánh Linh đầy dẫy kẻ ăn năn,
Bài giảng đơn sơ động thế nhân,
Cầu nguyện năng quyền tuôn khóa ngục,
Lan tràn đạo Chúa cứu người dân.

73. Banaba
Ai thật xứng danh bậc thánh nhân,
Bán điền sản thánh hiến ân cần,
Xứ Giu đê trọn tình lo giúp,
Hội thánh An-ti-ốt nhớ ân.

74. Giăng:
Yêu Chúa tận trung hiến cả đời,
Dựa vào ngực Chúa thấm nhuần Lời,
Giăng chăm sóc mẹ thay cho Chúa,
Hoang đảo khổ sai thấy cảnh trời.

75. Ma ri ở Bê-tha-ni
Dầu quí, tóc mây chẳng tiếc chi,
Lau chân Cứu Chúa ứng tiên tri;
Ngàn năm lưu lại gương nhi nữ,
Người biết phúc âm ắt nể vì.

76. Ma ri, mẹ Chúa
Người nữ được ơn Đức Chúa Trời
Jesus sanh hạ chẳng do người
Theo chân Con Trẻ lên Đồi Sọ,
Lệ nhỏ theo dòng huyết báu rơi.

77. Sa phi ra
Đồng ý, đồng mưu dối Thánh Linh
Vợ cùng chồng ngã chết thình lình
Tấm gương gian dối còn ghi sử
Chúa Sống sao người lại dám khinh?

78. La xa rơ
Lịch sử hồi sinh cũng có chàng
Bạn vàng Chúa khóc lệ hai hàng,
Còn nguyên vải liệm bước ra mộ
Danh Chúa tôn vinh thật vẻ vang.

79. Li đi
Lòng quyết tín trung giúp sứ đồ
Buôn hàng sắc tía, mở nhà cho,
Hằng ngày nhóm họp nghe Lời Chúa
Nuôi tín nhân, xây hội thánh to.

80. Tabitha
Tiếp nhận Chúa rồi, sống mến thương,
Xa gần đều ngửi biết mùi hương.
Quyền năng cầu nguyện làm sống lại,
Người nữ gieo ra ái đức luôn.

81. Gian-nơ-Giăng 4:46-53; Lu ca 8:1-3
Yêu Chúa, yêu người, yêu kẻ chăn,
Yêu chồng gom góp của trình dâng,
Tạo nguồn cấp dưỡng nuôi môn đệ,
Nhi nữ mấy ai được sánh bằng?

82. Giăng Báp tít-Mathio 3:11, Giăng 1:29-34
Đến trước khai quang đường lối Ngài,
Khiêm nhu nhận phận mở dây giày,
Báp têm bằng nước, chờ Chân Chúa,
Là Đấng Báp-têm Linh chẳng sai!

83. Ni cô đem—Giăng 3:1-13
Đêm tối đến tìm Chúa hỏi Kinh
“Làm sao người lớn lại tân sinh?”
Chúa rằng: “cần phải báp- têm nước,
Và được Thánh Linh sinh sản linh”

84. Lu ca
Bác sĩ đồng công với sứ đồ,
Trung thành làm chứng chuyện Phao Lô,
Buổi đầu, Hội Thánh nhiều công tác,
Viết sử thuộc linh hướng vĩ mô.

85. Mác—Mac 14:51-52, Sứ 12:25; 13:5
Vuột thoát lính canh vườn Ghết Sê,
Thiên ân thay đổi Mác nhiều bề,
Thừa sai cho sứ đồ rao giảng
Thụ huấn Ba Na Ba thỏa thuê.

86. Mari ở Jerusalem
Dâng con, dâng của, hiến phòng cao
Mẹ cậu ấm cao quý biết bao!
Linh Chúa dẫy đầy mỗi buổi nhóm,
Sa lem Hội thánh phát lên mau.

87. Tít—Tít 1:4-5; Gal. 2:1-3.
Con của đức tin xứng nối giòng,
Phao Lô dạy dỗ để trông mong,
Đảo Cơ rết quản cai nhà Chúa,
Tuân thủ việc chung thật hết lòng.

88. Phi lê môn
Ân điển Chúa ban đức nhân từ,
Nhận người nô lệ, sống khoan nhu,
Phi-lê-môn, trưởng lão tin kính,
Ô nê Sim ra khỏi khám tù.

89.. A bô lô—Sứ 18:24-28;I Cor. 3:5-6
Danh nổi như cồn, giảng được ơn,
Hết lòng thụ huấn đạo nhiều hơn.
Thánh Linh hành động lòng dân thánh,
Người tưới nước còn hiệu quả luôn.

90.Ma thia—Sứ 1:25-26
Cầu nguyện phòng cao với sứ đồ,
Được anh em cử với Giút Tu,
Thế Giu Đa đủ số mười hai vị,
Chức vụ sung vào chẳng kẻ so.

91. Giu Đa Ích-ca-ri-ốt
Đáng tiếc thay! Tay đã nhúng chàm,
Ba mươi miếng bạc kết mưu gian,
Bán Thầy, hôn Chúa, tình gian xảo,
Hối hận, treo thân đã muộn màng.

92. A-na-nia: Công vụ 9:10-18
Tuân ý Chúa, tìm kiếm Sau Lơ,
Đặt tay cầu nguyện, mắt không mờ,
Báp Têm anh ấy dẫy đầy Chúa,
Gây dựng trở nên vị sứ đồ.

93. Đội trưởng Cọt- Nây
Nhớ lời thiên sứ, kiếm Si Môn,
Bạn hữu quây quần với vợ con,
Đông đủ cả nhà đang ngóng đợi.
Nghe lời Chúa cứu rỗi linh hồn!

94. Thô-Ma: Giăng 20:24-30
Bén gót chân Thầy đã bấy năm,
Chúa tiên tri lại hiểu sai lầm,
Nghe tin Thầy sống lòng nghi hoặc,
Rờ dấu đinh tay mới vững tâm.

95. Mari ở Bê-tha-ni
Chị lo phục vụ uống và ăn,
Bên Chúa em ngồi thật rất cần,
Yên lặng lắng nghe lời dạy dỗ,
Chúa khen điều tốt nhất chia phần.

96. Ê Tiên: Công vụ 6&7
Đầy dẫy Thánh Linh, mặt sáng ngời.
Rao truyền Lời Sự Sống cho đời,
Thấy người quắc mắt không nao núng,
Tử đạo dưới mưa đá ngất trời.

97. Chấp sự Phi Líp: Công vụ 8:5-13
Rao giảng Jesus, Đấng nhiệm mầu,
Cặp theo phép lạ, lời thêm sâu,
Nhiều người tin, cả luôn thầy pháp
Quan hoạn báp têm, thật đáng yêu.

98. Bà Phê Bê: Rôma 16:1-2
Phê-bê hầu việc Chúa tận trung,
Thánh Phao Lô tin tưởng hết lòng,
Chấp sự chức phần tròn trọng trách,
Giúp đỡ bạn hữu với đồng công.

99. Ma thi ơ: Luca 5:27-29
Nghe Chúa gọi mời liền bước theo,
Bỏ nghề thâu thuế giảng lời cao,
Tiệc vui đãi Chúa, rời bè bạn,
Làm sứ đồ, ô phước biết bao!

100. Giô- sép: Mathio 1:28-21
Tưởng rằng vợ hứa có thai hoang,
Kín đáo từ hôn chuyện của nàng,
Thiên Sứ hiện ra truyền lời Chúa:
” Ấy là con Thánh, hãy cưu mang”

Minh Khải cảm tác-2013
Theo Bietdesong.blogspot

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like