Home Văn Nghệ Không Khoan Nhượng 

Không Khoan Nhượng 

by Thanh Hữu
30 đọc

Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. (Công-vụ Các Sứ-Đồ 5:29 )

Ta đang sống trong thời kỳ sau rốt,
Thế giới đầy, những khủng hoảng đổi thay.
Bao thiên tai, bao dịch lệ đọa đày,
Bao thù hận, bao chiến tranh tàn khốc.

Trong xã hội đầy gian tham lừa lọc,
Đầy mưu đồ, gian dối hận thù nhau. (1)
Văn hóa người, nay đổi sắc phai màu,
Tôn lừa đảo, ác nhân làm thần tượng.

Số nhà thờ đổi niềm tin, khoan nhượng,
Theo ý người, bỏ lời Chúa công minh.
Theo trào lưu, luận lý theo ý mình,
Thuận đồng tính như Sô-đôm thời trước. (2)

Giả bên ngoài, xem như là nhân đức,
Nhưng trong lòng, bỏ quyền phép Thánh Linh. (3)  
Đem học thuyết thay thế cho đức tin,
Đem luận lý thay phước ân cứu rỗi.

Là dân Chúa, trong thời kỳ đen tối,
Cần Lời Ngài, soi dẫn mỗi nghĩ suy. (4)  
Cần Thánh Linh, dẫn dắt từng bước đi,
Theo mục đích, theo chương trình Chúa định.

Không khoan nhượng theo trào lưu hưng thịnh,
Không chìu lòng, theo luận lý đám đông.
Không tham gia quyền lực ác hư không,
Dùng ân tứ Chúa ban cho, phục vụ. (5)

Thời gian đến khi mây trời vần vũ,
Chúa giáng trần với ngàn vạn thiên binh.
Ta vút bay rời trái đất hành tinh,
Vui đoàn tụ cùng thánh nhân vạn đại.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2024

Bài vở cộng tác hoặc góp xin gửi về tintuc@hoithanh.com

_____________________

  1. 1 Ti-mô-thê 4:1-2
  2. Sáng-thế Ký 19:4-5 
  3. 2 Ti-mô-thê 3:5
  4. Thi-thiên 119:105
  5. 1 Ti-mô-thê 4:14
Bình Luận:

You may also like