Ngày 25 – Lễ Cung Hiến Đền Thờ

484

I Các vua 8:54-66

54 Khi Sa-lô-môn đã dâng lời cầu nguyện nầy và những lời cầu xin nầy lên Chúa xong, vua đứng dậy trước bàn thờ của Chúa, là nơi vua đã quỳ và giơ hai tay lên trời. 55 Vua đứng dậy, cất tiếng lớn chúc phước cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: 56 “Chúa tụng Chúa, là Đấng ban cho dân Y-sơ-ra-ên Ngài được an nghỉ như mọi lời Ngài đã hứa. Không một lời nào trong tất cả những lời hứa tốt đẹp mà Ngài đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài, nói ra mà Ngài không làm cho ứng nghiệm. 57 Nguyện xin CHÚA là Đức Chúa Trời chúng ta ở với chúng ta, như Ngài đã ở với tổ phụ chúng ta. Nguyện xin Ngài đừng lìa và đừng bỏ chúng ta. 58 Nguyện lòng của chúng ta luôn hướng về Ngài, đi trong mọi đường lối Ngài, vâng giữ những điều răn, luật lệ, và mạng lịnh mà Ngài đã truyền cho tổ phụ chúng ta. 59 Nguyện những lời của ta đã cầu nguyện trước mặt CHÚA sẽ ở bên cạnh Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta ngày và đêm. Nguyện Ngài binh vực duyên cớ của tôi tớ Ngài và dân Y-sơ-ra-ên Ngài tùy theo nhu cầu mỗi ngày; 60 để cho mọi dân tộc trên đất sẽ biết rằng CHÚA là Đức Chúa Trời, không có một chân thần nào khác. 61 Vậy, các ngươi khá hết lòng tận trung với CHÚA là Đức Chúa Trời chúng ta, mà sống theo các luật lệ của Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài, y như đã làm ngày nay.”62 Rồi vua và toàn dân Y-sơ-ra-ên đang hiệp với vua dâng các sinh tế lên trước mặt Chúa. 63 Sa-lô-môn dâng cho Chúa hai mươi hai ngàn con bò và một trăm hai mươi ngàn con chiên làm của lễ tạ ơn. Vậy vua và toàn dân Y-sơ-ra-ên cung hiến Đền Thờ lên Chúa. 64 Ngày hôm đó, vua biệt riêng khu vực ở giữa sân trước Đền Thờ của Chúa làm nơi dâng các của lễ thiêu, các của lễ chay, và mỡ của các của lễ tạ ơn, vì bàn thờ bằng đồng trước mặt CHÚA quá nhỏ, không đủ chỗ để nhận các của lễ thiêu, các của lễ chay, và mỡ của các của lễ tạ ơn. 65 Vậy, lúc ấy Sa-lô-môn và toàn dân Y-sơ-ra-ên có mặt với vua mừng lễ trước mặt CHÚA là Đức Chúa Trời chúng ta bảy ngày. Thật là một đoàn dân đông đảo, đến từ cửa ải Ha-mát cho đến suối Ai-cập. 66 Vào ngày thứ tám, vua truyền cho dân chúng ra về. Họ chúc phước cho vua, rồi trở về trại mình, tinh thần vui mừng phấn khởi, vì mọi điều tốt đẹp mà Chúa đã làm cho Đa-vít, tôi tớ Ngài và cho dân Y-sơ-ra-ên Ngài.


SUY GẪM:

Câu 54:

Sa-lô-môn bắt đầu cầu nguyện trong khi đang đứng (c.22) nhưng trong lúc cầu nguyện ông đã quỳ sụp xuống và cầu nguyện hết lòng. Không quá chú tâm đến tư thế trong khi chúng ta cầu nguyện, mà tấm lòng của chúng ta phải chân thành. Giống như chúng ta không cảm thấy xúc động khi ai đó không chân thành và không hết lòng, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ không xúc động trước những lời cầu nguyện giả tạo. Bạn có đang cầu nguyện để nhận biết tấm lòng tân lang là Chúa, Đấng không chỉ muốn gặp chúng ta mỗi khi chúng ta cần xin điều gì đó, nhưng muốn có mối tương giao lâu dài với chúng ta?

Câu 55,61:

Nếu trước đó Sa-lô-môn đại diện cho hoàng tộc và dân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện trung bảo bằng những lời thống thiết, thì giờ đây ông chúc phước cho dân chúng với cái nhìn của Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ nói lời chúc phước không có nghĩa là những điều đó nhất nhiết sẽ trở thành hiện thực. Chúng ta phải có suy nghĩ giống như Chúa và vâng phục Lời Ngài.

Câu 56:

Việc xây cất Đền Thờ là sự ứng nghiệm lời hứa nguyện qua lời tiên tri của Môi-se. Chúa cũng ban cho họ sự yên nghỉ trong miền Đất Hứa (Phục Truyền 12:10). Giờ đây điều duy nhất vẫn còn tồn tại chính là ngày mà Đền Thờ được hoàn tất (Khải Huyền 21,22). Việc này xảy đến khi chúng ta đặt mình trong thân thể sống lại của Chúa Cứu Thế. Đức Chúa Trời thành tín của chúng ta chắc chắn sẽ làm thành.

Câu 57-60:

Sa-lô-môn cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ ở cùng dân chúng mãi mãi, rằng họ sẽ đi theo mọi đường lối công bình, rằng họ gìn giữ mọi điều răn Ngài suốt ngày đêm, và mọi dân tộc trên đất sẽ biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất, là Vua chân thật. Hãy suy gẫm điều này một lần nữa. Bạn có cầu nguyện như thế trong ngày hôm nay không ?

Cầu nguyện:

Cảm tạ Chúa đã khiến con trở nên đền thờ và ban cho con sự vui mừng.


Bình Luận: