Home Bài Viết Tình Yêu Giáng Thế

Tình Yêu Giáng Thế

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ô Nô-el lại về!

Đây đó vang lên nhạc khúc Giáng sinh vừa rạo rực, vừa xao động lòng người. Cuộc sống như chợt dừng lại, một Giáng sinh lại về, một năm mới sắp đến.

Giáng sinh như là một mốc thời gian đều đặn nhịp bước trong dòng đời hối hả này. Người ta ai nấy tranh thủ mua sắm, trang hoàng nhà cửa… Giáng sinh vừa như quen, vừa như lạ.

Quen vì năm nào cũng có. Lạ vì dường như khung cảnh Giáng sinh năm xưa chỉ như một kỷ niệm đẹp và rồi… sẽ chỉ được nhắc đến trong năm sau!

Giáng sinh được ví như sự lẻn bước của Thiên Chúa vào thế gian. Người ta không thể hiểu được làm thế nào và tại sao Thiên Chúa nhập thể.

Sứ đồ Giăng, một trong những môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu, người không có mặt trong đêm Giáng sinh. Nhưng những trải nghiệm tình yêu và ân điển của Chúa Giê-xu trong ông thật sâu đậm. Ông đã viết nên lời tuyên ngôn bất hủ về sự cứu rỗi cho toàn nhân loại:

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Trong sự mặc khải siêu việt của Thiên Chúa, ông không chỉ bày tỏ rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời khi viết: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời”

Nhưng ông còn cho biết kế hoạch cứu rỗi có trước khi Trời và Đất tạo dựng! Trong Khải huyền 13:8b ông viết: “…Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế”.

Sự kiện Chúa Giê-xu Giáng sinh và chết cho nhân loại đã được ghi lại khoảng năm thứ 33 sau Công nguyên. Còn sứ đồ Giăng lại dường như nói khác?

Ngược dòng thời gian, và không gì tốt hơn là bắt đầu tại thời điểm Sáng Thế. Tiếng Hê-bơ-rơ cổ là ngôn ngữ tượng hình, và Chúa đã dùng Môi-se viết 5 sách Cựu ước bằng ngôn ngữ này.

Trong Sáng thế ký 1:1 viết: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”. Tiếng Hê-bơ-rơ hiện đại viết là:

:ץרֶאָֽהָ  תאֵוְ  םימַשָּׁהַ  תאֵ  םיהִ֑לֹאֱ   ארָבָּ  תישִׁ֖ארֵבְּ

BAN ĐẦU ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN TRỜI VÀ ĐẤT

Tuy nhiên khi đối chiếu với tiếng Hê-bơ-rơ cổ, chúng ta sẽ thấy một sự Mặc khải đáng kinh ngạc để rồi có thể hiểu vì sao Sứ đồ Giăng viết: “Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế.

Từ “Ban đầu” trong tiếng Hê-bơ-rơ hiện đại là:

 תישִׁ֖ארֵבְּ (Be-rê-sit) Đối chiếu với tiếng Hê-bơ rơ cổ ta có:

:  Con ; : Chúa ; : Hủy phá ; : Cánh tay ; : Thập tự

Câu này dịch là: Con Đức Chúa Trời sẽ hủy phá công việc tội lỗi tại Thập tự giá!

Như vậy trong từ “Ban đầu” của Sáng thế ký đã mang một sứ điệp rõ ràng về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu.

Cũng trong câu: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên Trời và Đất”

:ץרֶאָֽהָ  תאֵוְ  םימַשָּׁהַ  תאֵ  םיהִ֑לֹאֱ   ארָבָּ  תישִׁ֖ארֵבְּ

Có từ: “תאֵ” đọc là Aleph-Tav, có nghĩa là Alfa-Omega (An-pha và Ô-mê-ga).

אֵ”: Aleph là chữ đầu tiên và “ת” Tav là chữ cuối cùng trong bảng chữ cái Hê-bơ-rơ. Từ An-pha và Ô-mê-ga được dùng chỉ về Chúa, là Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta.

Kinh thánh viết:

Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-phaÔ-mê-gaKhải huyền 1:8

“… Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủKhải huyền 1:17-18

Ta là An-phaÔ-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt Khải huyền 22:13

Đức Giê-hô-va, là Vua và Đấng Cứu chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiêncuối cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khácÊ-sai 44:6

Nô-el lại về, một lời chúc yêu thương cho Hội thánh Ngài: Nguyện xin Chúa ban cho anh chị em yêu dấu một tấm lòng được soi sáng. Để nhận biết rằng trước khi tạo dựng nên Trời và Đất, chúng ta đã ở trong trái tim của Ngài. Amen!

Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng

Ảnh: twitter.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like