Leaderboard Ad

Sơ đồ đường đi dẫn đến Chương Trình Kỷ Niệm 500 năm Cải Chánh Giáo Hội Cơ Đốc.

0

Để đảm bảo thuận tiện cho con dân Chúa đi chuyển đến với chương trình chúng tôi xin cung cấp cho quý vị một số hướng dẫn cụ thể:

Dưới đây là một số hướng dẫn cụ thể về các bãi giữ xe và một số tuyến đường đến với Sân Golf Rạch Chiếc. (xin xem trong hình)

CHÚ Ý: Sẽ có cờ và điều phối viên cho sự kiên cách nơi diễn ra chương trình bán kính 1km.

Chúa ban phước cho quý vị!

 

Bình Luận:

About Author