Home Dưỡng Linh Những Người Làm Chứng Về Đức Chúa Jêsus (2): Giăng Báp-Tít

Những Người Làm Chứng Về Đức Chúa Jêsus (2): Giăng Báp-Tít

by SU Việt Nam
30 đọc

Việc phối hợp với đời sống chúng ta là đúng khi nó được chỉ định theo Đấng Christ. Điều này dẫn đến “sự nhận biết đúng đắn về Đấng Christ” và “sự nhận biết đúng đắn về chính chúng ta”. Là một người được sai đến, Giăng đóng vai trò hỗ trợ trọn vẹn cho Đấng Christ. Ông làm chứng về Đức Chúa Jêsus đến phút cuối cùng và dạy rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Giúp Đỡ có thật từ trên cao.

1. Giăng đã đưa ra lời chứng cuối cùng này về Đức Chúa Jêsus trước khi ông bị tù (c.22-30).

Giăng Báp-tít đã đóng vai phụ chứ không phải vai chính. Vai phụ có thể không rành mạch, nhưng nếu chúng ta sống đời sống phù hợp với vai trò được ban của chúng ta, khi đó đời sống của chúng ta làm cho chúng ta hài lòng. Chúng ta có dành ưu tiên đối với sự nhận biết và cách cư xử của mình với Đức Chúa Jêsus, hay không? Mục đích của những nỗ lực và sự phục vụ của chúng ta là gì?

Giăng không công bố, cũng không khoe khoang về vai trò mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Ông cũng chẳng mong muốn nhiều hơn điều mà ông có. Những giá trị và cách sống của chúng ta phù hợp như thế nào với sứ mạng làm chứng cho thế gian này, nơi mọi người chỉ sống để được thoải mái, để có được nhiều hơn và đạt được những địa vị cao hơn?

2. Trong phần tóm tắt chương 3, trước giả đã giải thích lý do khiến Đấng Christ phải được tôn cao (c.31-36)

Tin Đức Chúa Jêsus là vâng lời Ngài. Đời sống của việc tin và liên tục vâng lời Đức Chúa Jêsus là sự sống đời đời. Đức tin tăng trưởng bởi chúng ta “vâng lời” bao nhiêu, chứ không phải chúng ta “nhận biết” bao nhiêu. Chúng ta hãy chia sẻ những ý tưởng và kinh nghiệm của chúng ta với nhau liên quan đến chân lý này.

Cầu nguyện: Thưa Đức Chúa Jêsus, chỉ mình Ngài là lý do, mục đích, động lực và niềm vui trong đời sống chúng con.

Bình Luận:

You may also like