Home Dưỡng Linh Nhân Chứng Của Đức Chúa Jêsus (1): Các Môn Đồ

Nhân Chứng Của Đức Chúa Jêsus (1): Các Môn Đồ

by SU Việt Nam
30 đọc

Có bảy chứng cứ (Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh, Kinh Thánh, các dấu kỳ, đám đông các nhân chứng và Giăng) trong sách Giăng làm chứng về Đức Chúa Jêsus. Tháng này, chúng ta sẽ xem xét “đám đông các nhân chứng” [Các môn đồ (tuần 1), Giăng  Báp-tít (tuần 2), các đám đông (tuần 4)] và Kinh Thánh (tuần 3). Các môn đồ đầu tiên của Đức Chúa Jêsus đã liên tiếp đi theo.

1. Qua lời chứng của Giăng, Anh-rê đã theo Đức Chúa Jêsus và Phi-e-rơ đã gặp gỡ Đức Chúa Jêsus thông qua Anh-rê (c.35-42).

Một môn đồ thật (chứng nhân) được sinh ra do gặp gỡ Đức Chúa Jêsus, chứ không phải bằng tri thức. Một chứng nhân là người làm chứng về Đức Chúa Jêsus trước chính mình (sự chối bỏ chính mình), theo Đức Chúa Jêsus (sự môn đệ hóa), sống với Đức Chúa Jêsus (sự tương giao), và sống như Đức Chúa Jêsus đã làm (sự vâng lời). Chúng ta đang là những chứng nhân như thế nào? Những sự yếu đuối của chúng ta là gì?

Lần đầu tiên, khi Đức Chúa Jêsus thấy Phi-e-rơ, thì Ngài cũng nhìn thấy tương lai của Phi-e-rơ. Chúng ta cần có tầm nhìn xa, trung tín về tương lai của chúng ta, điều chúng ta biết Đức Chúa Jêsus sẽ dẫn dắt, hơn là chỉ nhìn vào hiện tại của mình. Chúng ta đang nhìn vào bản thân và cộng đồng của mình bằng cái nhìn chậm rãi và lâu dài, hay chúng ta đang đoán xét một cách vội vàng và dễ dàng thất vọng? Chúng ta hãy chia sẻ các kinh nghiệm với nhau.

2. Na-tha-na-ên đã gặp Đức Chúa Jêsus bằng cách chú ý đến sự giảng giải và lời mời của Phi-líp (c.43-51).

Sứ đồ vĩ đại Phi-e-rơ được sinh ra qua lời chứng đầy nhiệt thành của Anh-rê, còn Na-tha-na-ên đã gặp Đức Chúa Jêsus qua sự đáp ứng với lời giảng giải của Phi-líp. Năm ngoái, chúng ta đã dẫn những ai đến với Đức Chúa Jêsus? Làm thế nào để chúng ta giúp họ theo Đức Chúa Jêsus cách vững vàng?

Cầu nguyện: Chúa ôi, là những chứng nhân của Ngài, xin hãy giúp chúng con thực hiện tốt sứ mệnh của mình qua việc có mối tương giao sâu sắc hơn với Ngài.

Bình Luận:

You may also like