Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Ngôi Lời Trở Nên Xác Thể

Ngày 02 – Ngôi Lời Trở Nên Xác Thể

by SU Việt Nam
30 đọc

Giăng 1:9-18

9 Đây là ánh sáng thật đã đến thế gian để soi sáng mọi người. 10 Ngôi Lời ở trong thế gian và thế gian đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài. 11 Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài. 12 Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, 13 là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời.

14 Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha. 15 Giăng làm chứng về Ngài và công bố rằng: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: ‘Đấng đến sau tôi vượt trội hơn tôi vì Ngài vốn có trước tôi.’ ” 16 Và từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân điển càng thêm ân điển. 17 Vì luật pháp đã được ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Jêsus Christ. 18 Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là Đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết. Đức Chúa Jêsus, Ngôi Lời, Đấng đã trở nên xác thể và ở giữa chúng ta, đã trở thành ân điển và chân lý của chúng ta, và trên hết, đã bày tỏ cho chúng ta vinh quang của Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus, Đấng đã đến thế gian này là sự sáng, đã bị mọi người xa lánh. Mặc dù Ngài đã tạo dựng nên thế gian, nhưng thế gian lại khước từ Ngài. Tuy nhiên, những ai tiếp nhận Ngài và tin Ngài thì đều được sinh ra bởi (trở nên con cái của) Đức Chúa Trời (c.9-13). Việc Đức Chúa Jêsus là Ngôi Lời và Con Một của Đức Chúa Trời là một sự màu nhiệm khó có thể hiểu được. Vì thế, Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ bản tính (sự vinh quang) thật của sự nhiệm màu đó bằng cách trở nên xác thể và sống giữa chúng ta. Giờ đây, hễ ai thấy sự vinh quang này thì sẽ sống một đời sống đầy trọn trong ân điển và chân lý (c.14-18).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.14 Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, Đấng đã trở nên xác thể. Đức Chúa Trời, Đấng vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, đã sống như một con người giữa chúng ta trong lĩnh vực chúng ta có thể hiểu được. Cho nên, những công việc hằng ngày bình thường của một năm tới đều là những điều màu nhiệm mà chính Đức Chúa Jêsus đã trải qua.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-13 Việc trở nên con cái của Đức Chúa Trời giống như việc được sinh ra. Giống như việc chúng ta không đến thế gian này bởi sự lựa chọn hãy nỗ lực riêng của mình, việc tương tự cũng áp dụng đối với việc trở thành con cái Đức Chúa Trời. Việc tin Đức Chúa Jêsus và tiếp nhận Ngài có nghĩa là xưng nhận rằng Đức Chúa Jêsus là Vua và Chúa của đời sống chúng ta và quyết tâm để được tận hiến trọn vẹn cho Ngài.

Tham khảo   

1:18 Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời, nghĩa là bằng một cách đầy đủ và trọn vẹn (tham chiếu 6:46), nhưng một số người đã thấy những mặc khải một phần của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Thấy Đức Chúa Trời trong Đấng Christ sẽ tốt hơn nhiều (xem 14:6). Ở đây, một số bản viết tay cổ nói “Con Một”, nhưng những bản viết tay đầu tiên nói Đức Chúa Trờicó một.

Ở đây, Giăng nhắc đếnhai ngôi khác nhau là “Đức Chúa Trời” như ông đã nhắc đến trong câu 1. Giăng kết luận đoạn mở đầu bằng cách nhấn mạnh điều ông đã dạy trong câu 1: Đức Chúa Jêsus là Ngôi Lời, là Đức Chúa Trời, và Ngài đã bày tỏ và giải thích Đức Chúa Trời cho nhân loại.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con từ bỏ chính mình và sống là con cái Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 4-6

Bình Luận:

You may also like