Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Những Người Lính Của Đa-Vít

Ngày 29 – Những Người Lính Của Đa-Vít

by SU Việt Nam
30 đọc

Ngoài ba người lính nổi bật nhất, còn có nhiều những người lính từ những bộ tộc và tôn giáo khác nhau ở bên cạnh Đa-vít. Vương quốc Đức Chúa Trời được xây dựng bởi sự tận hiến và đức tin của tất cả những người này.

2 Sa-mu-ên 23:18-39 

18 Em của Giô-áp là A-bi-sai, con của Xê-ru-gia, là người chỉ huy nhóm “ba mươi”. Chính ông đã vung giáo đánh và giết chết ba trăm người, và nổi tiếng trong nhóm ba dũng tướng ấy. 19 Chẳng phải A-bi-sai nổi danh hơn trong nhóm ba dũng tướng sao? Ông đã trở thành người chỉ huy của họ, dù ông không bằng họ.

20 Lại có Bê-na-gia ở Cáp-xê-ên, con của Giê-hô-gia-đa, là một người dũng cảm đã tạo được nhiều thành tích. Chính ông đã giết hai dũng sĩ người Mô-áp. Ông cũng đã đi xuống và đánh chết một con sư tử ở dưới hố vào một ngày có tuyết rơi. 21 Chính ông đã đánh giết một người Ai Cập khổng lồ. Người Ai Cập cầm một cây giáo trong tay, còn Bê-na-gia cầm một cây gậy xuống đánh hắn. Ông giật cây giáo khỏi tay người Ai Cập, rồi dùng cây giáo của hắn mà giết hắn. 22 Đó là những việc Bê-na-gia, con của Giê-hô-gia-đa, đã làm; ông được nổi tiếng so với ba dũng tướng. 23 Bê-na-gia có danh tiếng hơn cả trong nhóm “Ba Mươi”; nhưng ông không thuộc nhóm ba dũng tướng. Đa-vít đặt ông chỉ huy các cận vệ của vua.

24 Trong nhóm “Ba Mươi” còn có: A-sa-ên em Giô-áp, Ên-ca-nan con của Đô-đô ở Bết-lê-hem, 25 Sa-ma ở Ha-rốt, Ê-li-ca ở Ha-rốt, 26 Hê-lết người Phê-lết, Y-ra con của Y-ke ở Tê-cô, 27 A-bi-ê-xe ở A-na-tốt, Mê-bô-nai người Hu-sa, 28 Sanh-môn người A-hô-hi, Ma-ha-rai ở Nê-tô-pha, 29 Hê-lép con của Ba-a-na ở Nê-tô-pha, Y-tai con của Ri-bai ở thành Ghi-bê-a của người Bên-gia-min, 30 Bê-na-gia ở Phi-ra-thôn, Hi-đai ở suối Ga-ách, 31 A-bi Anh-bôn người A-ra-ba, Ách-ma-vết ở Bạt-cum, 32 Ê-li-ác-ba ở Sa-anh-bôn, các con của Gia-sen: Giô-na-than, 33 Sa-ma người Ha-ra, A-hi-am con của Sa-ra người A-ra-rít, 34 Ê-li-phê-lết con của A-cạt-bai người Ma-ca-thít, Ê-li-am con của A-hi-tô-phe người Ghi-lô, 35 Hết-rai ở Cạt-mên, Pha-rai người A-ráp, 36 Di-ganh con của Na-than ở Xô-ba, Ba-ni người Ga-đi, 37 Xê-léc người Am-môn, Na-ha-rai ở Bê-ê-rốt, là người mang khí giới cho Giô-áp con của Xê-ru-gia, 38 Y-ra người Giê-the, Ga-rép người Giê-the, 39 U-ri người Hê-tít. Tất cả là ba mươi bảy người. 

Suy ngẫm và hiểu 

Thêm vào tên của ba người lính xuất sắc, tên của những người lính giữa ba mươi người đứng đầu (c.13) cũng được liệt kê. Như A-bi-sai, em của Giô-áp, dũng cảm đến mức đã giết ba trăm tên của đội quân kẻ thù bằng một cây giáo, ông đã trở thành chỉ huy của đơn vị đặc biệt này. Bê-na-gia can đảm đến mức được công nhận là một người lính nổi bật, thậm chí trong số ba mươi người chỉ huy. Ông không chỉ giết hai tên lính Mô-áp giỏi nhất, những tên khỏe như sư tử, nhưng ông còn giết một con sư tử thật. Ông cũng đánh thắng một trận chống lại người khổng lồ Ai Cập mang giáo bằng một cây gậy. Đa-vít đã lấy người lính Bê-na-gia làm người bảo vệ cho ông (c.18-23). Bên cạnh những cái tên này, tên của nhiều người lính khác cũng được liệt kê, và cuối cùng, thậm chí tên của U-ri, người đã mất mạng vì âm mưu của Đa-vít, cũng được đề cập đến (c.24-39).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-23 Giống như những người nhận được hai ta-lâng trong ẩn dụ của Đức Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 25:14-30), A-bi-sai và Bê-na-gia không đạt được mức độ của ba người lính đầu tiên, nhưng họ bày tỏ tính liêm chính tuyệt vời của việc phục vụ theo như tài năng của mình. Hãy đừng so sánh năng lực của bạn với khả năng của những người khác; thay vào đó, hãy kiểm tra xem liệu bạn có đang sử dụng những khả năng của mình hết mức hay không. Hãy đừng mơ ước được trở thành những đầy tớ vĩ đại và thành công, nhưng thay vào đó hãy cố gắng trở nên những đầy tớ tốt và tận hiến.

C.24-39 Trong danh sách của những người lính, tất cả dân sự và những người lính của Y-sơ-ra-ên đều được ghi lại. Cho dù họ từ các dân tộc khác nhau, tất cả họ đều đồng tâm phục vụ một vị vua. Hãy nhìn lại và xem xem liệu có phần nào trong chúng ta đặt vương quốc của chúng ta, dân chúng của chúng ta, Hội Thánh của chúng ta và thậm chí hệ phái của chúng ta trên cả Vương quốc Đức Chúa Trời, hay không.

Tham khảo

23:32 Các con trai của Gia-sen có thể nói đến hai người nam, có lẽ là sinh đôi. Tuy nhiên, trong danh sách tên, họ dường như được coi là một mục. Bản dịch của c.32-33 ở đây tự nhiên nhất, nhưng nó nên được chú ý rằng những câu đó đã được dịch bằng một số cách (xem cả 1 Sử Ký 11:34-35).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con cố hết sức theo những ta-lâng mà Ngài ban cho chúng con, với niềm hy vọng nơi vinh quang Ngài sẽ ban cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 35-37

Bình Luận:

You may also like