Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Tế Lễ Thiêu

Ngày 01 – Tế Lễ Thiêu

by SU Việt Nam
30 đọc

Lễ vật làm tế lễ thiêu phải không tì vết. Tương tự, những người tin, đã được dâng lên cho Đức Chúa Trời, phải sống đời sống không tì vết.

Lê-vi Ký 1:1-17

1 Đức Giê-hô-va từ trong Lều Hội Kiến gọi Môi-se và phán: 2 “Con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Khi có một người trong các con muốn dâng sinh tế lên Đức Giê-hô-va thì phải dâng bò, chiên hay dê từ đàn gia súc.

3 Nếu lễ vật của người ấy là tế lễ thiêu bằng bò thì phải chọn một con bò đực không tì vết. Người ấy phải dâng nó tại cửa Lều Hội Kiến, trước mặt Đức Giê-hô-va, để được Ngài vui nhậm. 4 Người dâng lễ vật sẽ đặt tay trên đầu con vật làm tế lễ thiêu và nó sẽ được chấp nhận như một sinh tế chuộc tội thay cho người ấy. 5 Con bò đực sẽ bị giết trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các con cháu A-rôn là những thầy tế lễ lấy máu nó dâng lên và rảy chung quanh bàn thờ tại cửa Lều Hội Kiến. 6 Người ấy lột da con vật làm tế lễ thiêu và sả thịt ra từng miếng. 7 Các thầy tế lễ là con cháu A-rôn sẽ nhóm lửa trên bàn thờ và chất củi lên. 8 Rồi các thầy tế lễ sắp các miếng thịt, đầu và mỡ lên củi đang cháy trên bàn thờ. 9 Người dâng lễ vật phải lấy nước rửa bộ lòng và giò, rồi thầy tế lễ đem thiêu tất cả trên bàn thờ. Đó là tế lễ thiêu, tức là một sinh tế dùng lửa dâng lên, có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va. 10 Nếu lễ vật của người đó là tế lễ thiêu bằng gia súc nhỏ, hoặc chiên hay dê thì phải dâng một con đực không tì vết. 11 Người dâng lễ vật phải giết nó tại phía bắc của bàn thờ, trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các con cháu A-rôn là những thầy tế lễ sẽ rảy máu chung quanh bàn thờ. 12 Người ấy phải sả thịt ra từng miếng, cả đầu và mỡ. Thầy tế lễ sắp tất cả lên củi đang cháy trên bàn thờ. 13 Người ấy cũng phải lấy nước rửa bộ lòng và giò, rồi thầy tế lễ đem thiêu tất cả trên bàn thờ. Đó là tế lễ thiêu, tức là một sinh tế dùng lửa dâng lên, có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va.

14 Nếu lễ vật của người đó dâng lên Đức Giê-hô-va là một tế lễ thiêu bằng chim thì phải dùng chim gáy hoặc bồ câu con. 15 Thầy tế lễ sẽ đem nó đến bàn thờ, vặn đứt đầu ra rồi thiêu nó trên bàn thờ; còn máu thì cho chảy ra cạnh bàn thờ. 16 Thầy tế lễ sẽ lấy cái diều và bộ lông ném bên cạnh bàn thờ, về phía đông, là chỗ đổ tro, 17 rồi nắm hai cánh xé con chim ra, nhưng không xé đứt hẳn. Thầy tế lễ sẽ thiêu nó trên bàn thờ nơi củi đang cháy. Đó là tế lễ thiêu, tức là sinh tế dùng lửa dâng lên, có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va.’”

Suy ngẫm và hiểu

Phân đoạn ngày hôm nay giải thích luật đối với tế lễ thiêu, một trong năm tế lễ được trình bày một cách tỉ mỉ trong Cựu Ước.Một lễ vật từ trong một bầy, đàn hoặc từ loài chim có thể được dâng lên làm tế lễ thiêu.Trong số những điểm đáng chú ý của phân đoạn ngày hôm nay, trước tiên, tất cả các của lễ phải không tì vết.Thứ hai, Đức Chúa Trời sẽ vui mừng nhận lễ vật, cho dù đó là lễ vật nào được dâng lên, phù hợp với những điều kiện này.Thứ ba, khi một của lễ được dâng lên, thầy tế lễ hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm về lễ vật, nhưng người dâng tế lễ cũng trực tiếp tham dự vào nghi thức tế lễ (c. 1-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4, 9, 13, 17 Cơn giận của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài dịu đi, khi một người thờ phượng thiêu một lễ vật tế lễ thiêu, mà trên đầu của nó họ đã đặt tay lên, và nó sẽ bốc lên như khói. Nhưng đây không phải là tác dụng của chính lễ vật tế lễ thiêu. Hơn tất cả, cơn giận của Đức Chúa Trời nguôi đi bởi vì sự chết của Đấng Christ, khi Ngài đã dâng chính mình “một lần đủ cả” và đã khỏa lấp tất cả tội lỗi, và bởi vì người thờ phượng dâng tế lễ với một tấm lòng than khóc và ăn năn. Chúa còn vui lòng đón nhận những người thờ phượng nhớ đến ân điển của thập tự giá hơn là hành động thờ phượng, và những người than khóc vì tội lỗi của mình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

  1. 4-9 Một người thờ phượng tự chọn một con vật làm tế lễ, mang nó đến Lều Hội Kiến, đặt tay trên đầu nó, giết nó về phía bắc của bàn thờ, và rửa bộ lòng cùng những cái chân bẩn. Để đến trước Đức Chúa Trời, bất kỳ người nào, người nam hay người nữ, có thể tham dự vào việc tế lễ này. Không có sự nỗ lực và hy sinh trong việc dâng tế lễ của chính chúng ta, thì không có sự thờ phượng thật.

Tham khảo

1:1-17 Tế lễ thiêu (xem cả 6:8-13) là tế lễ đắt tiền nhất, do nó được thiêu đốt hoàn toàn (trừ da, thứ thầy tế lễ giữ lại). Động cơ đối với tế lễ thiêu không được nói cụ thể ở đây, nhưng các nguồn Tham khảo khác về các sinh  tế cho thấy rằng nó được dâng để tạ ơn, ăn năn, thề ước, và dâng chính mình.

1:5-9 Sự chuộc tội có được thông qua cả sinh tế và các thầy tế lễ, những người đại diện cho Chúa. Tế lễ bằng thực phẩm không phải là một cái tên đặc trưng của một tế lễ, nhưng chỉ là một từ thông dụng để chỉ thứ được Chúa “thiêu nuốt” bằng lửa. Trong các tế lễ khác, nó thường đi cùng với hương thơm làm đẹp lòng (c.9; so sánh với Sáng Thế Ký 8:21), ngụ ý việc Chúa chấp thuận (1:3-4).

Cầu nguyệnChúa ôi, xin hãy giúp chúng con trở nên những lễ vật không tì không vết và thờ phượng Ngài ngày nay như những của lễ sống.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mi-chê 1-4

Bình Luận:

You may also like