Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Các Môn Đồ Được Chỉ Định Là Những Nhân Chứng

Ngày 29 – Các Môn Đồ Được Chỉ Định Là Những Nhân Chứng

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus phục sinh đã mở tấm lòng của các môn đồ ra và giúp họ hiểu Ngài và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn. Sau đó Ngài đã chỉ định họ là những nhân chứng của những điều này, để Phúc Âm sẽ được rao truyền.

Lu-ca 24:36-53

36 Khi hai môn đồ còn đang nói về những việc ấy thì Đức Chúa Jêsus xuất hiện giữa họ và phán: “Bình an cho các con!”37 Các môn đồ đều giật mình sửng sốt, tưởng thấy thần linh. 38 Ngài phán: “Tại sao các con bối rối, và lòng các con vẫn còn hoài nghi như thế? 39 Hãy nhìn tay và chân Ta, thật chính Ta! Hãy chạm đến Ta xem! Thần linh thì không có thịt xương, mà các con thấy Ta có đây!” 40 Nói xong, Ngài giơ tay và chân ra cho họ xem. 41 Trong khi các môn đồ chưa tin vì quá vui mừng và kinh ngạc thì Ngài phán với họ: “Ở đây các con có gì ăn không?” 42 Các môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. 43 Ngài nhận lấy và ăn trước mặt họ.

44 Ngài phán: “Đây là những lời mà Ta đã phán với các con khi Ta còn ở với các con: Mọi điều đã chép về Ta trong Luật Pháp Môi-se, các sách Tiên Tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm.” 45 Bấy giờ, Ngài mở trí cho các môn đồ để hiểu Kinh Thánh. 46 Ngài phán: “Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại; 47 người ta phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho tất cả các nước về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. 48 Các con là những nhân chứng về các việc đó. Ta đây, sẽ ban cho các con điều Cha Ta đã hứa; 49 còn về phần các con, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao.”

50 Sau đó, Ngài dẫn các môn đồ đến gần làng Bê-tha-ni và giơ tay lên ban phước cho họ. 51 Đang khi ban phước, Ngài lìa các môn đồ và được đem lên trời. 52 Các môn đồ thờ phượng Ngài, rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem với niềm vui tràn ngập. 53 Họ tiếp tục ở trong đền thờ, chúc tụng Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Jêsus phục sinh đã hiện ra cho các môn đồ và vấn an họ. Sau đó Ngài đã giải thích cách mà tất cả mọi sự được viết trong Kinh Thánh liên quan đến chính Ngài đã được ứng nghiệm. Cuối cùng, tấm lòng của các môn đồ hoàn toàn được mở ra và họ nhận biết rằng sự bình an và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được thực hiện thông qua Đức Chúa Jêsus. Nhưng trước khi họ đi làm chứng về những điều này, họ phải ở Giê-ru-sa-lem và chờ Đức Thánh Linh đến (c.36-49). Sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên về trời trước mắt các môn đồ, các môn đồ trở về Giê-ru-sa-lem với sự vui mừng, nơi họ tiếp tục ngợi khen Đức Chúa Trời trong đền thờ (c.50-53).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.44-45 Đối với các môn đồ, những người đã bối rối bởi Đức Chúa Jêsus phục sinh, Đức Chúa Jêsus nhắc cho họ nhớ rằng điều này đã được viết trong Kinh Thánh và giúp đỡ họ hiểu mọi điều đã được phán. Tương tự như vậy, Lời Chúa sẽ giữ gìn đức tin hay rúng động của chúng ta.

C.46-49 Thông qua sự phục sinh của Ngài, Đức Chúa Jêsus đã thay đổi Giê-ru-sa-lem từ một nơi của sự chết thành trung tâm của sự sống và sự cứu rỗi, và đã thay đổi các môn đồ hay nghi ngờ và sợ hãi thành những nhân chứng dạn dĩ của Phúc Âm. Từ đó trở đi, Phúc Âm mang đến sự giải phóng tội lỗi và sự chết (4:18) sẽ không chỉ ở Giê-ru-sa-lem, mà cònlan rộng đến với tất cả mọi người, mọi nơi. Chúng ta hãy tham dự vào Phúc Âm này, hãy sống và rao truyền nó như là những nhân chứng, với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh.

Tham khảo

24:39 hãy nhìn … hãy chạm đến Ta xem (so sánh Giăng 20:25, 27; 1 Giăng 1:1).Đức Chúa Jêsus không phải là một linh hồn lìa khỏi xác. thật chính Ta.Đấng Christ phục sinh và Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét là cùng một người. Thân thể sống lại của Đức Chúa Jêsus phục sinh đầy sự vinh quang, khác với thân thể của Ngài trước khi phục sinh. Bấy giờ, thân thể Ngài được lành hoàn toàn và không ở dưới quyền sự chết và sự thối rữa (xem 1 Cô-rinh-tô 15:1-19, 50-58).

24:49 Lời hứa của Cha Ta nhắc đến Đức Thánh Linh.Giăng Báp-tít rao báo sự đến của Đức Thánh Linh là một dấu hiệu mà Đấng Mê-si-a đã đến (3:15-17). Đức Thánh Linh sẽ ban quyền phép cho các môn đồ để làm chứng nhân của Đức Chúa Jêsus (xem Công Vụ 1:8). Nhưng hãy đợi trong thành cho đến khi (xem Công Vụ 1:4).

Cầu nguyệnĐức Chúa Trời ôi, xin hãy làm đầy dẫy chúng con bằng Đức Thánh Linh để chúng con có thể thực hiện sứ mạng là những chứng nhân về sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus.

Đọc Kinh Thánh trong năm: A-mốt 7-9

Bình Luận:

You may also like