Home Tin Vắn Cụ Mục Sư Nguyễn Chữ Về Nước Chúa

Cụ Mục Sư Nguyễn Chữ Về Nước Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cụ Mục Sư Nguyễn Chữ, hầu việc Chúa nhiều năm tại Hội Thánh Baptist Liên Hiệp Vietnam Hoa Kỳ tại Sacramento, California. Cụ đã nghỉ hưu từ năm 2002 và về an nghỉ nơi Nước Chúa ngày 24/3/2016.

Thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến. Cầu xin Chúa dùng lời Ngài an ủi toàn thể đại gia đình trong những ngày tang chế này.

Screen Shot 2016-03-29 at 9.38.16 AM

Bình Luận:

You may also like