Đức Chúa Trời Vinh Hiển

613

Đức hạnh con người luôn đi trước.
Chúa thờ ở giữa đạo quân thần.
Trời trên đất dưới càng khôn định.
Vinh nhục cuộc đời luyện chí nên.
Hiển nhiên vui vẻ sống hết đời.

CTV

Bình Luận: