Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Khóc Vì Dân Của Ngài

Ngày 23 – Khóc Vì Dân Của Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 9:1-19

1 Năm thứ nhất triều vua Đa-ri-út, con trai A-suê-ru, thuộc dòng giống người Mê-đi, là người được lập lên cai trị vương quốc Canh-đê; 2 vào năm thứ nhất triều vua ấy, tôi, Đa-ni-ên, qua nghiên cứu Kinh Thánh, biết được số năm phải trải qua trước khi mãn thời kỳ điêu tàn của Giê-ru-sa-lem, mà lời Đức Giê-hô-va đã phán với nhà tiên tri Giê-rê-mi, là bảy mươi năm.

3 Tôi hướng mặt về Chúa là Đức Chúa Trời mà tìm kiếm, khấn nguyện, nài xin với sự kiêng ăn, quấn vải sô và rắc tro lên đầu. 4 Vậy tôi khẩn cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi và xưng tội với Ngài: “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng kính sợ, Đấng giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Ngài và tuân giữ điều răn Ngài. 5 Chúng con đã phạm tội, làm điều sai quấy, ăn ở gian ác; chúng con đã phản loạn, quay lưng lại với điều răn và luật lệ Ngài. 6 Chúng con đã không nghe các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri, những người đã nhân danh Ngài mà nói với các vua, các thủ lĩnh, và tổ phụ chúng con cùng toàn dân trong xứ. 7 Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Ngài còn sự hổ mặt thuộc về chúng con, như ngày nay, thuộc về người Do Thái, dân cư Giê-ru-sa-lem, tất cả Y-sơ-ra-ên, người ở gần cũng như kẻ ở xa, trong mọi nước mà Ngài đã đuổi họ đến vì những gian ác họ đã phạm với Ngài. 8 Lạy Chúa, sự hổ mặt thuộc về chúng con, thuộc về các vua, các thủ lĩnh, và tổ phụ chúng con, vì chúng con đã phạm tội với Ngài. 9 Sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời chúng con, vì chúng con đã phản loạn với Ngài. 10 Chúng con đã không vâng lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, không sống trong luật pháp mà Ngài đã dùng đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri dạy dỗ chúng con. 11 Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều vi phạm luật pháp Ngài, quay lưng đi, không chịu vâng theo tiếng Ngài. Vì vậy, những lời nguyền rủa và thề nguyện chép trong luật pháp Môi-se, đầy tớ của Đức Chúa Trời, đã đổ trên chúng con vì chúng con đã phạm tội với Ngài. 12 Ngài đã thực hiện các lời cảnh cáo chúng con và các thẩm phán đã xét xử chúng con, bằng cách giáng đại họa trên chúng con, khủng khiếp đến nỗi khắp thiên hạ chưa từng có tai họa nào giống như tai họa đã giáng trên Giê-ru-sa-lem. 13 Tất cả tai họa nầy đã giáng trên chúng con đúng như đã được chép trong luật pháp Môi-se. Dù vậy, chúng con vẫn không khẩn xin ơn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình để từ bỏ gian ác và hướng lòng về sự thành tín của Ngài. 14 Vì thế, Đức Giê-hô-va chờ sẵn và giáng tai họa ấy trên chúng con vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con vốn công chính trong mọi việc Ngài làm, chỉ có chúng con không chịu vâng theo tiếng Ngài. 15 Bây giờ, lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài đã dùng bàn tay quyền uy đem dân Ngài ra khỏi đất Ai Cập, đã làm cho danh Ngài lừng lẫy như ngày nay; còn chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác. 16 Chúa ôi, tùy theo mọi việc công chính của Ngài, xin Ngài nguôi giận và ngưng phẫn nộ đối với thành Giê-ru-sa-lem của Ngài, tức là núi thánh Ngài, Chính vì tội lỗi của chúng con và sự gian ác của tổ phụ chúng con mà Giê-ru-sa-lem và dân Ngài bị những kẻ chung quanh chúng con sỉ nhục. 17 Vì vậy bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của chúng con, xin lắng nghe lời khấn nguyện nài xin của đầy tớ Ngài! Vì danh Chúa, xin chiếu sáng mặt Ngài trên đền thánh hoang tàn của Ngài! 18 Lạy Đức Chúa Trời của con, xin lắng tai nghe, xin ghé mắt nhìn cảnh hoang tàn của chúng con và thành phố mang danh Ngài! Chúng con không dựa vào sự công chính của mình mà cầu khẩn Ngài, nhưng dựa vào sự thương xót vô biên của Ngài. 19 Lạy Chúa, xin lắng nghe! Lạy Chúa, xin tha thứ! Lạy Chúa, xin đoái xem và hành động! Lạy Đức Chúa Trời của con, vì danh Ngài, xin đừng trì hoãn; bởi vì thành Ngài và dân Ngài đã được gọi bằng danh Ngài!”

Suy ngẫm và hiểu

Trong năm đầu của Đa-ri-út, vua Mê-đi, Đa-ni-ên đọc được về bảy mươi năm bị hoang tàn của Giê-ru-sa-lem trong sách của Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 25:11, 29:10-14). Ông hiểu rằng sự kết thúc đời sống phu tù Đức Chúa Trời định đã đến gần (c. 1-2). Khi Đa-ni-ên nhận ra điều này, ông đã mặc bao gai và kiêng ăn, khi ông ăn năn các tội lỗi của Y-sơ-ra-ên (c.3-14). Và ông chỉ trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Trời, Đa-ni-ên đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giải cứu Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ba-by-lôn như Ngài đã làm ở Ai Cập (c.15-19).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2 Khi Đức Chúa Trời sửa phạt dân sự Ngài, Ngài đặt ra thời hạn sửa phạt. Vì vậy, dân sự của Ngài không đánh mất đi niềm hy vọng về sự phục hồi của họ. Dẫu rằng những người Y-sơ-ra-ên bị bắt đi làm phu tù ở Ba-by-lôn, là hậu quả của tội lỗi họ chống nghịch Đức Chúa Trời, nhưng sự sửa phạt họ cũng không phải là mãi mãi. Liệu sự chịu khổ, một hậu quả của tội lỗi có dường như quá lâu đối với chúng ta hay không? Chúng ta có thể trông đợi rằng sự tha thứ của Đức Chúa Trời sẽ đến!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-16 Trước khi cầu xin sự tha thứ, Đa-ni-ên đặc biệt xưng ra tội lỗi dân Y-sơ-ra-ên của ông và của chính ông. Ông đã chấp nhận việc bị hổ thẹn và việc sửa phạt Y-sơ-ra-ên, như hậu quả của tội lỗi của họ chống nghịch Đức Chúa Trời, là đúng đắn. Tương tự như vậy, nếu chúng ta tìm kiếm sự tha thứ của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải nhìn vào bên trong con người chúng ta và xưng ra các tội lỗi của mình (1Giăng 1:9).

Tham khảo

9:1–19 Đa-ni-ên biết tại sao việc đi lưu đày lại xảy ra đối với người Do Thái, và ông xưng ra những tội lỗi của chính ông và dân sự của ông và cầu xin sự tha thứ và sự thương xót. Lời cầu nguyện này diễn ra ngay sau khi Đế quốc Ba-by-lôn bị người Mê-đi và người Ba Tư lật đổ vào năm 539 TCN, như vậy là sự ứng nghiệm lời tiên tri của những chữ viết trên tường (so sánh chương 5).

9:3 Kể từ khi Đức Chúa Trời đoán phạt vua của Ba-by-lôn và dân sự của ông ta, như đã hứa (so sánh Giê-rê-mi 25:12), Đa-ni-ên bắt đầu cầu nguyện xin sự phục hồi bởi ân điển  cho dân sự của Đức Chúa Trời về đất của Ngài (so sánh Giê-rê-mi 29:10). Cùng với sự cầu nguyện, Đa-ni-ên kiêng ăn và mặc bao gai và rắc tro, những dấu hiệu của sự than khóc thảm thiết và ăn năn cho tội lỗi của dân sự của ông. 

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con hiểu được ý muốn của Ngài cho chúng con và xin hãy giúp chúng con sống như những người tỉnh thức, tìm kiếm ân điển của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 98-91

Bình Luận:

You may also like