Browsing: người công bình

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Sau khi cảnh báo về sự nghiêm trọng của tội lỗi khi đã nhận được sự hiểu biết về lẽ thật và sự kính sợ Đức Chúa Trời, phân đoạn khích lệ các tín hữu hãy có sự chịu đựng và sống bằng đức tin.