Browsing: kiện cáo

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Ê-li-hu bảo vệ sự công bình của Đức Chúa Trời vĩ đại, điều được bày tỏ trong cõi sáng tạo của Ngài. Ông ta khuyên Gióp lấy lại sự buộc tội của ông đối với Đức Chúa Trời.