Home Văn Nghệ Nhớ Lời Cha Dặn

Nhớ Lời Cha Dặn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chăm tìm những sự phù hoa trên đời.

Giờ con cảm nhận tình Ngài,

Xin Cha dẫn dắt cuộc đời của con.

Dùng con kẻ chẳng ra chi,

Ca ngợi Ðấng Christ, viết vài vần thơ.

Nhớ lần Cha đã dặn con:

“Tìm biết, nghĩ, nhớ đến Cha trên trời”.

“Bỏ đi nếp sống cũ xưa,

Ðọc Kinh, cầu nguyện, gặp Cha hằng ngày”.

Nhớ ngày Cha phán cho con,

Cô-Lô-Se 3:16, còn nhớ ghi.

“Hãy dùng thơ vịnh tôn Ngài,

Tạ ơn Thiên Chúa, cầu thay cho người”.

“Nhớ khi con nói hoặc làm,

Hãy nhơn danh Ðức Chúa Trời toàn năng”.

Tháng 6, 2012

                                                               Đ.T  

Bình Luận:

You may also like