Home Uncategorized BẠN CHỌN SỐNG TRONG KHÓC LÓC HAY TRONG VUI MỪNG  (Ma-thi-ơ 25:14-30)

BẠN CHỌN SỐNG TRONG KHÓC LÓC HAY TRONG VUI MỪNG  (Ma-thi-ơ 25:14-30)

by Debbie Thủy
30 đọc

Chúa Giê Xu chuẩn bị về Trời, Ngài gọi các môn đồ đến và giải nghĩa cho họ về nước thiên đàng.

Chúa kể một ẩn dụ rằng:

Có một người chủ chuẩn bị đi xa, ông gọi các đầy tớ lại và giao của cải mình. Có người được năm ta lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo khả năng của mỗi người. Rồi chủ lên đường đi.

Một thời gian sau, chủ trở về và tính sổ với các đầy tớ.

Người được nhận năm ta lâng đem mười ta lâng đến nộp vì anh đã làm lợi ra được năm ta lâng.

Người được hai ta lâng đem bốn ta lâng đến nộp vì anh đã làm lợi ra được hai ta lâng.

Nhưng người được một ta lâng đem đúng một ta lâng đến và nói rằng: “ Tôi SỢ… nên đi giấu ta lâng của Chúa dưới đất…vật của Chúa xin trả cho Chúa”

Với hai người làm lợi ra người chủ nói rằng:

-Các ngươi là những đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ ta sẽ giao cho các ngươi những việc lớn hơn với những trách nhiệm cao hơn nhưng nó không phải là gánh nặng cho các ngươi mà là đem các ngươi đến với những sự vui mừng lớn của Chúa ngươi.

Còn với người trả lại một ta lâng thì người chủ truyền lệnh cho những người đầy tớ khác rằng

Với tên đầy tớ dữ và biếng nhác này, các ngươi  hãy lấy lại ta lâng của hắn mà cho người có mười ta lâng kia, Còn hắn kẻ vô ích này hãy quăng nó ra ngoài tối tăm, nơi đó có khóc lóc và nghiến răng.

Người trung tín dù đã có vẫn được cho thêm nhưng kẻ biếng nhác dù không có cũng bị cất luôn cả điều ít ỏi hắn có.

Bạn thân mến!

Tất cả chúng ta đều được Chúa ban cho những ta lâng khác nhau. Có người được ơn giảng dạy, người được ơn truyền giáo, người ơn giáo sư, âm nhạc hay ai đó lại được ơn ban cho, ơn cầu thay, ơn khích lệ, gửi đi một tin nhắn, chia sẻ một sứ điệp trên facebook yên ủi ai đó…

Chúa ban những tài năng ân tứ cho bạn để bạn hoàn thành sự kêu gọi của Chúa dành cho bạn trên đất này là làm việc lành. Nếu bạn sợ sai, sợ thất bại, không dám làm gì cả  Đời sống đức tin của bạn sẽ đứng yên tại chỗ, chẳng tăng trưởng được và chẳng bao giờ được giao cho những việc lớn hơn. Rồi đến một kỳ Chúa sẽ đòi lại những ân tứ Ngài đã ban cho bạn, còn bạn thì bị kết án là tên đầy tớ độc ác, biếng nhác không chịu cứu người, và bị quăng vào nơi tối tăm, khóc lóc, nghiến răng.

Còn hỡi những ai đang trung tín, bạn đang nỗ lực để phục vụ Chúa, phần thưởng của bạn không phải là sẽ được nghỉ ngơi, sẽ không phải làm gì nữa nhưng lại là được giao cho những công việc lớn hơn với những trách nhiệm, trọng trách cao hơn. Nhưng đừng lo, Chúa không chất gánh nặng lên bạn đâu, Ngài sẽ ban cho bạn thêm những ân tứ mới, bạn được cùng làm việc với Ngài. Để được cùng dự phần trong sự vui mừng đầy trọn bởi quyền năng lớn lao lạ lùng của Ngài đang khai phóng qua mọi việc bạn làm.

Vậy bạn chọn giống ai? Đầy tớ gian ác hay trung tín.

Hãy đứng lên, hãy ra khỏi chỗ sợ hãi của mình để không phải khóc lóc, buồn chán nưã nhưng được vào tận hưởng đời sống vui mừng đầy trọn với Chúa mỗi ngày.

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like