Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Cuộc Kiểm Tra Dân Số Người Lê-Vi Lần Thứ Hai

Ngày 07 – Cuộc Kiểm Tra Dân Số Người Lê-Vi Lần Thứ Hai

by SU Việt Nam
30 đọc

Số người Lê-vi được chỉ định làm việc trong Đền Tạm là 8,580 người. Trong số họ, gia tộc Mê-ra-ri là đông người nhất.

Dân Số Ký 4:34-49

34 Vậy Môi-se, A-rôn và những người lãnh đạo kiểm tra con cháu Kê-hát theo từng gia tộc và bộ tộc của họ, 35 từ ba mươi đến năm mươi tuổi, tức là tất cả những người có thể phục vụ trong Lều Hội Kiến. 36 Số người được kiểm tra theo từng gia tộc là hai nghìn bảy trăm năm mươi. 37 Đó là số người thuộc gia tộc Kê-hát, tức là tất cả những người phục vụ trong Lều Hội Kiến mà Môi-se và A-rôn đã kiểm tra theo lệnh của Đức Giê-hô-va phán qua Môi-se.

38 Con cháu của Ghẹt-sôn được kiểm tra theo từng bộ tộc và gia tộc, 39 từ ba mươi đến năm mươi tuổi, tức là những người có thể phục vụ trong Lều Hội Kiến, 40 tổng cộng là hai nghìn sáu trăm ba mươi. 41 Đó là con cháu thuộc gia tộc Ghẹt-sôn, tức là tất cả những người phục vụ trong Lều Hội Kiến mà Môi-se và A-rôn đã kiểm tra theo lệnh của Đức Giê-hô-va.

42 Còn số con cháu thuộc gia tộc Mê-ra-ri được kiểm tra theo từng gia tộc và bộ tộc của họ, 43 từ ba mươi cho đến năm mươi tuổi, tức là mọi người có thể phục vụ trong Lều Hội Kiến, 44 tổng cộng là ba nghìn hai trăm. 45 Đó là số con cháu thuộc các gia tộc Mê-ra-ri được Môi-se và A-rôn kiểm tra theo lệnh của Đức Giê-hô-va đã phán qua Môi-se.

46 Tất cả người Lê-vi mà Môi-se, A-rôn và các người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên kiểm tra theo từng gia đình và gia tộc của họ, 47 từ ba mươi đến năm mươi tuổi, tức là mọi người có thể phục vụ và khiêng vật dụng trong Lều Hội Kiến, 48 tổng cộng là tám nghìn năm trăm tám mươi. 49 Người ta kiểm tra người Lê-vi theo lệnh của Đức Giê-hô-va đã phán qua Môi-se và phân chia cho mỗi người công việc cùng vật dụng phải khiêng đi. Như vậy, họ được kiểm tra dân số theo lệnh Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se.

Suy ngẫm và hiểu

Không giống như cuộc kiểm tra dân số đầu tiên, cuộc kiểm tra dân số lần thứ hai này liên quan đến những người từ ba mươi đến năm mươi tuổi. Công việc mà họ phải đảm nhiệm trong Đền Tạm được giao cho những người trưởng thành, được chuẩn bị kỹ lưỡng, vì đó là một nhiệm vụ nguy hiểm có nguy cơ bị chết, nếu ai đó trừ các thầy tế lễ chạm hoặc nhìn vào một vật dụng thánh. Số người được kê khai như thế này có tổng số là 8,580 người. Trong số này, con cháu của Kê-hát cả thảy có 2,750 người, con cháu của Ghẹt-sôn là 2,630 người và con cháu của Mê-ra-ri là 3,200 người. Mỗi người trong số họ cố gắng hoàn thành trách nhiệm được giao ở những nơi được chỉ định và đã làm hết sức với nhiệm vụ trong Đền Tạm của họ (c.34-49).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.34-37 Mặc dù các con của Kê-hát có nhiệm vụ quan trọng nhất, đó cũng là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Điều này không phải vì họ thánh khiết hơn, mà vì sự thánh khiết của các vật dụng mà họ chạm vào. Vì chịu trách nhiệm cho công việc có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình, họ cần sử dụng những kỹ thuật thành thục và hết sức cẩn thận. Thay vì chỉ khao khát những vị trí cao và quan trọng, trước hết chúng ta hãy nghĩ xem những vị trí này có thể nguy hiểm ra sao, và nó đòi hỏi phải có sự chuẩn bị và năng lực lớn đến mức nào để thực hiện.

C.42-45 Con cháu Mê-ra-ri chịu trách nhiệm về công việc khiến lao nhọc thể chất hơn cả, khi họ phải tháo rời kết cấu của Đền Tạm và mang vác các phần của nó. Người thế gian tin rằng những việc khó khăn nhất, cần nhiều sức lực hơn và nhận được tiền công nhiều nhất là vĩ đại hơn, vẻ vang hơn và giá trị hơn. Tuy nhiên, trong mắt Đức Chúa Trời, tất cả các việc lành đều quý giá.

Tham khảo   

4:34-49 Những kết quả của cuộc kiểm tra dân số lần thứ hai. Người Lê-vi từ 30 đến 50 tuổi tổng số là 8,580 người, chỉ hơn một phần ba tổng số dân 22,000 (3:39). Chương này còn cho thấy những sự chuẩn bị được thực hiện cho cuộc hành quân vào Ca-na-an. Một lần nữa, nó nhấn mạnh sự thánh khiết đầy nguy hiểm của Đức Chúa Trời: không thể đến gần Ngài một cách bất cẩn. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chức vụ những người Lê-vi, những người khiến việc vận chuyển Đền Tạm đến xứ thực hiện được và trông coi nó khỏi bị xâm nhập.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con không coi những nhiệm vụ của mình là gánh nặng, nhưng thực hiện chúng với sự vui mừng, cho dù có thể đôi khi chúng trở nên khó khăn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Các Quan Xét 4-8

Bình Luận:

You may also like