Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Những Điều Thuộc Về Đức Chúa Trời

Ngày 03 – Những Điều Thuộc Về Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đã chỉ định A-rôn và các con trai ông là Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma làm thầy tế lễ, và biệt riêng những người Lê-vi còn lại trong Y-sơ-ra-ên để giao cho họ trách nhiệm giúp đỡ các thầy tế lễ và các nhiệm vụ trong Đền Tạm của họ.

Dân Số Ký 3:1-13 

1 Trên đây là danh sách các gia tộc mà A-rôn và Môi-se ghi chép lại trong thời gian Đức Giê-hô-va phán với Môi-se trên núi Si-na-i.

2 Tên các con trai của A-rôn là Na-đáp, trưởng nam, kế đến là A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 3 Đó là tên các con trai A-rôn, những thầy tế lễ đã được xức dầu và lập lên để làm chức tế lễ. 4 Nhưng Na-đáp và A-bi-hu đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va khi hai người dâng một thứ lửa lạ lên Đức Giê-hô-va trong hoang mạc Si-na-i. Họ không có con nên chỉ có Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma làm chức tế lễ dưới sự giám sát của A-rôn là cha mình.

5 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 6 “Hãy đem bộ tộc Lê-vi trình diện trước thầy tế lễ A-rôn để phụ giúp người. 7 Họ sẽ thi hành các công tác cho A-rôn và cho cả hội chúng nơi Lều Hội Kiến bằng cách phục vụ trong Đền Tạm. 8 Họ cũng phải coi sóc tất cả dụng cụ của Lều Hội Kiến và làm công tác mà dân Y-sơ-ra-ên giao phó nơi Đền Tạm. 9 Vậy con phải giao người Lê-vi cho A-rôn và các con trai người vì họ đã được tuyển chọn từ dân Y-sơ-ra-ên để giao cho A-rôn. 10 Vậy con sẽ lập A-rôn và các con trai người làm chức tế lễ, còn những người khác đến gần sẽ bị xử tử.”

11 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 12 “Ta đã chọn người Lê-vi từ trong dân Y-sơ-ra-ên để thay thế cho tất cả con đầu lòng trong dân Y-sơ-ra-ên. Vậy người Lê-vi sẽ thuộc về Ta, 13 vì tất cả con đầu lòng đều thuộc về Ta. Vào ngày Ta trừng phạt các con đầu lòng ở Ai Cập, Ta đã biệt riêng cho Ta mọi con đầu lòng trong Y-sơ-ra-ên, bất luận loài người hay thú vật đều thuộc về Ta. Ta là Đức Giê-hô-va.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã truyền lệnh làm Đền Tạm vì Ngài muốn ở với dân Ngài, và Ngài đã chỉ định bộ tộc Lê-vi làm những người coi sóc Đền Tạm. Ngài cũng chọn người Lê-vi thuộc riêng về Ngài, thay cho những con đầu lòng của hậu tự của Y-sơ-ra-ên. Điều này có nghĩa là người Lê-vi đảm nhận nhiệm vụ phụng sự Đức Chúa Trời thay mặt cho toàn dân Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, trong vòng các con trai của A-rôn, thầy tế lễ đầu tiên, hai con trai Na-đáp và A-bi-hu đã dùng lửa Đức Chúa Trời không cho phép, và hậu quả là họ đã chết. Sự việc này cho chúng ta thấy rằng mặc dù việc phục vụ Đức Chúa ở một cự ly gần là một nhiệm vụ danh giá, nhưng đó cũng là một nhiệm vụ đáng sợ hơn nhiều (c.1-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-4 Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập các quy tắc và nhiệm vụ của việc thờ phượng và phục vụ. Ngài giao phó nhiệm vụ hầu việc cho những người đã được biệt riêng ra thánh. Vậy nên, các thầy tế lễ không được phục vụ Đức Chúa Trời theo những lối suy nghĩ của chính họ, nhưng phải phục vụ Đức Chúa Trời với sự vui mừng, theo những luật định Đức Chúa Trời đã lập ra.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-10 Không có giới hạn tuổi tác đối với việc trông coi Đền Tạm. Bất kể ở địa vị nào, tất cả những người Lê-vi phải dự phần vào việc giữ sự thánh khiết và tinh sạch cho Đền Tạm. Ngay cả ngày nay, để Đức Chúa Trời thánh khiết luôn ngự trong cộng đồng của chúng ta, chúng ta phải dùng hết cả sức lực và sự tận hiến để bảo vệ cộng đồng của chúng ta bằng cách ngăn chặn những giá trị của thế gian thâm nhập vào trong đó.

Tham khảo

3:5-10 Những nhiệm vụ của những người Lê-vi. Hai nhiệm vụ chính của người Lê-vi bao gồm: (1) bảo vệ Đền Tạm khỏi những kẻ xâm nhập và (2) coi sóc Đền Tạm (tức là dời Đền Tạm từ nơi này đến nơi khác). Điều này được thực hiện như thế nào được giải thích trong chương 4.

Cầu nguyện: Thưa Đức Chúa Trời, Ngài đã kêu gọi chúng con làm dân Ngài, xin hãy giúp chúng con sống theo cách thánh khiết theo ý muốn Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 14-17

Bình Luận:

You may also like