Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Việc Kiểm Tra Dân Số Cho Cuộc Hành Quân

Ngày 01 – Việc Kiểm Tra Dân Số Cho Cuộc Hành Quân

by SU Việt Nam
30 đọc

Mười ba tháng sau cuộc xuất khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã lệnh cho Môi-se kê khai tất cả những người nam từ 20 tuổi trở lên, theo từng gia tộc và chuẩn bị một đội quân cho cuộc hành trình qua hoang mạc của họ. Tại thời điểm đó, bộ tộc Lê-vi được ban cho một nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến Đền Tạm.

Dân Số Ký 1:1-54

1 Ngày mồng một tháng hai năm thứ hai, sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se ở Lều Hội Kiến trong hoang mạc Si-na-i rằng: 2 “Hãy kiểm tra dân số cả hội chúng Y-sơ-ra-ên theo từng bộ tộc và gia tộc, liệt kê tất cả nam đinh 3 từ hai mươi tuổi trở lên, tức là tất cả người Y-sơ-ra-ên có thể ra trận được. Con và A-rôn sẽ đếm họ theo từng đơn vị. 4 Mỗi bộ tộc phải có một người sẽ giúp đỡ các con; người ấy phải là trưởng tộc.

5 Đây là danh sách những người sẽ giúp đỡ các con: Bộ tộc Ru-bên có Ê-lít-su, con trai của Sê-đêu; 6 bộ tộc Si-mê-ôn có Sê-lu-mi-ên, con trai của Xu-ri-ha-đai; 7 bộ tộc Giu-đa có Na-ha-sôn, con trai của A-mi-na-đáp; 8 bộ tộc Y-sa-ca có Na-tha-na-ên, con trai của Xu-a; 9 bộ tộc Sa-bu-lôn có Ê-li-áp, con trai của Hê-lôn; 10 con cháu Giô-sép, tức là bộ tộc Ép-ra-im, có Ê-li-sa-ma con trai của A-mi-hút; bộ tộc Ma-na-se có Ga-ma-li-ên, con trai của Phê-đát-su; 11 bộ tộc Bên-gia-min có A-bi-đan, con trai của Ghi-đeo-ni; 12 bộ tộc Đan có A-hi-ê-xe, con trai của A-mi-sa-đai; 13 bộ tộc A-se có Pha-ghi-ên, con trai của Óc-ran; 14 bộ tộc Gát có Ê-li-a-sáp, con trai của Đê-u-ên; 15 bộ tộc Nép-ta-li có A-hi-ra con trai của Ê-nan.”

16 Đó là những người được kêu gọi từ hội chúng vốn là những người lãnh đạo các bộ tộc của ông cha họ và là những thủ lĩnh của các đơn vị Y-sơ-ra-ên.

17 Môi-se và A-rôn tiếp nhận những người đã được chỉ định, 18 và triệu tập cả hội chúng vào ngày mồng một tháng hai. Họ khai phả hệ từng người theo từng bộ tộc và gia đình từ hai mươi tuổi trở lên. 19 Vậy Môi-se kiểm tra dân số tại hoang mạc Si-na-i như Đức Giê-hô-va đã phán dặn:

20 Con cháu Ru-bên là trưởng nam của Y-sơ-ra-ên, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên từng người theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ hai mươi tuổi trở lên trong bộ tộc Ru-bên có thể ra trận, 21 đếm được bốn mươi sáu nghìn năm trăm người.

22 Con cháu Si-mê-ôn, theo gia phả của họ, được ghi tên từng người theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ hai mươi tuổi trở lên trong bộ tộc Si-mê-ôn có thể ra trận, 23 đếm được năm mươi chín nghìn ba trăm người.

24 Con cháu Gát, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ hai mươi tuổi trở lên trong bộ tộc Gát có thể ra trận, 25 đếm được bốn mươi lăm nghìn sáu trăm năm mươi người.

26 Con cháu Giu-đa, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ hai mươi tuổi trở lên trong bộ tộc Giu-đa có thể ra trận, 27 đếm được bảy mươi bốn nghìn sáu trăm người.

28 Con cháu của Y-sa-ca, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ hai mươi tuổi trở lên trong bộ tộc Y-sa-ca có thể ra trận, 29 đếm được năm mươi bốn nghìn bốn trăm người.

30 Con cháu của Sa-bu-lôn, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ hai mươi tuổi trở lên trong bộ tộc Sa-bu-lôn có thể ra trận, 31 đếm được năm mươi bảy nghìn bốn trăm người.

32 Con cháu Giô-sép, gọi là con cháu Ép-ra-im, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ hai mươi tuổi trở lên trong bộ tộc Ép-ra-im có thể ra trận, 33 đếm được bốn mươi nghìn năm trăm người.

34 Con cháu Ma-na-se, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ hai mươi tuổi trở lên trong bộ tộc Ma-na-se có thể ra trận, 35 đếm được ba mươi hai nghìn hai trăm người.

36 Con cháu Bên-gia-min, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ hai mươi tuổi trở lên trong bộ tộc Bê-gia-min có thể ra trận, 37 đếm được ba mươi lăm nghìn bốn trăm người.

38 Con cháu Đan, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ hai mươi tuổi trở lên trong bộ tộc Đan có thể ra trận, 39 đếm được sáu mươi hai nghìn bảy trăm người.

40 Con cháu A-se, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ hai mươi tuổi trở lên trong bộ tộc A-se có thể ra trận, 41 đếm được bốn mươi mốt nghìn năm trăm người.

42 Con cháu Nép-ta-li, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ hai mươi tuổi trở lên trong bộ tộc Nép-ta-li có thể ra trận, 43 đếm được năm mươi ba nghìn bốn trăm người.

44 Đó là những người mà Môi-se, A-rôn và mười hai người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên kiểm tra; mỗi trưởng bộ tộc kiểm tra cho bộ tộc mình. 45 Như vậy, toàn dân Y-sơ-ra-ên đã được kiểm tra tùy theo gia tộc, từ hai mươi tuổi trở lên, tức là mọi người Y-sơ-ra-ên có thể ra trận được, 46 tổng số là sáu trăm lẻ ba nghìn năm trăm năm mươi người.

47 Nhưng người Lê-vi theo bộ tộc của ông cha mình không được tính chung với những bộ tộc khác. 48 Vì Đức Giê-hô-va có phán với Môi-se rằng: 49 “Con đừng tính bộ tộc Lê-vi và cũng đừng kiểm tra dân số chung với dân Y-sơ-ra-ên, 50 nhưng hãy chỉ định người Lê-vi trông coi Đền Tạm Chứng Ước, tất cả đồ đạc và mọi vật thuộc về Đền Tạm. Họ sẽ vận chuyển Đền Tạm và tất cả đồ đạc trong đó, cũng như trông coi và đóng trại chung quanh Đền Tạm. 51 Mỗi khi dời Đền Tạm thì người Lê-vi sẽ tháo dỡ nó, và khi cần dựng Đền Tạm thì họ sẽ dựng lên. Những người khác đến gần sẽ bị xử tử. 52 Dân Y-sơ-ra-ên phải đóng trại theo từng đơn vị; mỗi người ở trong trại riêng của mình và phải đóng dưới ngọn cờ mình. 53 Nhưng người Lê-vi sẽ đóng trại chung quanh Đền Tạm Chứng Ước để cơn thịnh nộ không giáng trên hội chúng Y-sơ-ra-ên. Người Lê-vi sẽ coi sóc Đền Tạm Chứng Ước. 54 Dân Y-sơ-ra-ên làm đúng theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.”

Suy ngẫm và hiểu

Kết quả sự điều tra dân số mà Môi-se đã làm, với sự giúp đỡ của các trưởng tộc của mỗi bộ tộc, khoảng 600,000 người nam từ 20 tuổi trở lên được kê khai (tổng số tính được khoảng 2,000,000 người). Như Đức Chúa Trời đã hứa, số các con cháu của Áp-ra-ham đã nhân bội về số lượng như sao trên trời và như cát bờ biển. Dường như trước giả của sách Dân Số Ký đã quá xúc động bởi điều này đến nỗi ông đã chọn viết về sự kiện này ở chương đầu tiên, mặc dù đó là sự kiện xảy ra sau lễ Vượt Qua được đề cập trong chương 9 (c.1-46). Lúc đó, Đức Chúa Trời đã ngự ở Đền Tạm trong trại của dân Y-sơ-ra-ên và đặc biệt đã chỉ định bộ tộc Lê-vi phục vụ Ngài trong Đền Tạm (c.47-54).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-3 Đức Chúa Trời đã kêu gọi Môi-se tuyển tất cả những người nam đủ điều kiện từ 20 tuổi trở lên để ra trận, trừ bộ tộc Lê-vi. Điều này là vì cuộc hành trình của họ đến Ca-na-an sẽ là một “cuộc hành quân” sẽ tiến lên phía trước bằng cách chiến đấu liên tục với các nước láng giềng. Việc quyết định chỉ độ tuổi thấp nhất được ghi tên, chứ không phải độ tuổi cao hơn, cho thấy rằng đó là một cuộc “hành quân” vô cùng quan trọng, trong đó tất cả mọi người đều sẽ phải dự phần, không có ngoại lệ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.47-57 Bộ tộc Lê-vi được miễn khỏi việc đứng vào đội quân thường trực. Vai trò của họ là trông coi và giữ gìn Đền Tạm. Vì chiến thắng trận chiến trong hoang mạc sẽ phụ thuộc vào Đức Chúa Trời thánh khiết, chứ không phải phụ thuộc vào đội quân và vũ khí của họ, nhiệm vụ quan trọng nhất của dân Y-sơ-ra-ên là giữ cho trại trong sạch và thánh khiết.

Tham khảo   

1:1 Lều Hội Kiến, hay còn gọi là Đền Tạm và được miêu tả trong Xuất Ai Cập Ký 25-31; 35-40, đã được hoàn thành chỉ một tháng trước đó (Xuất Ai Cập Ký 40:2) và bấy giờ được dùng làm nơi ngự của Đức Chúa Trời, nơi Ngài ban những chỉ dẫn cho Môi-se. Do đó, nó nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên về cả Si-na-i lẫn vườn Ê-đen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con không quên sự kêu gọi là những chiến binh thuộc linh của mình, và luôn duy trì sức mạnh chiến đấu trong sạch và thánh khiết.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 8-10

Bình Luận:

You may also like