Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Sự Phán Xét Trong Ngày Cuối Cùng

Ngày 21 – Sự Phán Xét Trong Ngày Cuối Cùng

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus phán rằng lời Ngài là lời của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ phán xét vào ngày cuối cùng bằng lời Ngài, chúng ta phải tin vào sự sáng khi lời Chúa đang được rao ra.

Giăng 12:44-50 

44 Đức Chúa Jêsus công bố rằng: “Người nào tin Ta, không phải chỉ tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta. 45 Còn người nào thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. 46 Ta là ánh sáng đã đến thế gian, để người nào tin Ta thì không còn ở trong bóng tối. 47 Nếu người nào nghe lời Ta mà không vâng giữ thì không phải Ta phán xét người đó. Vì Ta đến không phải để phán xét thế gian, nhưng để cứu chuộc thế gian. 48 Người nào chối bỏ Ta, không chịu tiếp nhận lời Ta, thì đã có một quan tòa xét xử; chính lời Ta đã nói sẽ xét xử họ trong ngày cuối cùng. 49 Ta không nói theo ý riêng mình, nhưng chính Cha là Đấng đã sai Ta truyền cho Ta phải nói điều chi và công bố điều gì. 50 Ta biết rằng mệnh lệnh của Ngài là sự sống đời đời. Vì vậy, những điều Ta nói thì Ta nói đúng như Cha đã truyền dặn.”

Suy ngẫm và hiểu

Những người tin Đức Chúa Jêsus thì tin Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì Đức Chúa Jêsus đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus, là ánh sáng, đã đến để cứu những người sống trong sự tối tăm. Tương tự, Đức Chúa Jêsus đến không phải để phán xét thế gian, nhưng là để cứu. Dầu vậy, việc chối bỏ Đức Chúa Jêsus, Đấng đã đến để cứu thế gian, có nghĩa là không tránh khỏi sự phán xét. Đức Chúa Trời sẽ báo trả tội lỗi của những kẻ vô tín một lần và cho tất cả với sự phán xét vào ngày cuối cùng (c.44-50).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.44-45 Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài qua những người khác xuyên suốt lịch sử. Đức Chúa Jêsus, Con, là đỉnh điểm của sự bày tỏ này, một cách trọn vẹn phản chiếu bản tính và ý muốn của Đức Chúa Trời. Do vậy, không ai chối bỏ Đức Chúa Jêsus có thể nói rằng họ tin Đức Chúa Trời, và không có con đường nào có thể đạt được sự cứu chuộc mà không đi qua Đức Chúa Jêsus.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.44 Kết quả của sự chối bỏ sự cứu chuộc là sự phán xét, và kết quả của sự chối bỏ sự sáng là sự tối tăm. Đức Chúa Jêsus đã đến để cứu thế gian, nhưng nếu chúng ta chối bỏ Ngài, chúng ta sẽ không tránh khỏi sự phán xét vào ngày cuối cùng. Liệu còn có những người trong gia đình chúng ta, hoặc những người khác gần gũi với chúng ta, những người chưa gặp được Đức Chúa Jêsus và những người vẫn tiếp tục ở trong sự tối tăm, hay không? Hãy cầu nguyện để họ sẽ nghe được Phúc Âm và gặp gỡ được Đức Chúa Jêsus.

Tham khảo

12:44 Không phải tin Ta có nghĩa “không phải chỉ tin Ta, mà lại tin tất cả trong Ta”.

12:47 Ta đến không phải để phán xét thế gian đề cập đến lần đến đầu tiên của Đức Chúa Jêsus, vì Ngài sẽ đến để phán xét khi Ngài quay trở lại (xem c.48; 5:22, 27-30).

12:49 Không ….theo ý riêng mình chỉ ra một lần nữa rằng thẩm quyền tối cao trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời thuộc về Cha, và thẩm quyền được ủy thác cho Con, cho dù Cha và Con ngang nhau về thần tính.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, xin hãy giúp chúng con không suy ngẫm lời Chúa một cách nghi thức, nhưng có mối tương giao sống động với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 15-17

Bình Luận:

You may also like