Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Đoán Phạt Vào Thời Điểm Đã Định

Ngày 16 – Đoán Phạt Vào Thời Điểm Đã Định

by SU Việt Nam
30 đọc

Hội chúng và những lãnh đạo của nó, nhớ lại Lời Chúa, ngợi khen Đức Chúa Trời, Vị Quan Tòa, Đấng cảnh báo những kẻ kiêu ngạo và Đấng sẽ trút chén thịnh nộ Ngài trên những kẻ coi thường lời cảnh báo của Ngài.

Thi Thiên 75:1-10

1 Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Chúa;

Chúng con cảm tạ vì danh Chúa ở gần.

Người ta thuật lại các công việc lạ lùng của Ngài.

2 Đến thời điểm Ta đã định,

Chính Ta sẽ phán xét công minh.

3 Khi đất và mọi người trên đất rúng động

Chính Ta sẽ giữ vững các trụ nó.

4 Tôi nói với kẻ kiêu ngạo rằng: “Chớ kiêu ngạo,”

Và nói với kẻ ác rằng: “Đừng ngước sừng lên;

5 Đừng ngước sừng các ngươi cao lên

Cũng đừng cứng cổ mà nói lời xấc xược.”

6 Vì chẳng ai từ phương đông, phương tây

Hay là từ phương nam có thể tôn cao người nào.

7 Nhưng chính Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét:

Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhấc người kia lên.

8 Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén

Đầy rượu pha, sủi bọt,

Ngài rót nó ra.

Tất cả kẻ ác ở thế gian đều phải uống,

Phải uống cạn rượu ấy cho tới cặn.

9 Nhưng chính tôi sẽ rao truyền các điều đó mãi mãi,

Cũng sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

10 Ta sẽ chặt tất cả các sừng kẻ ác

Nhưng các sừng của người công chính sẽ được ngước lên.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời làm việc bằng sự đoán xét không thiên vị, theo một hoạch định rõ ràng và vào một thời điểm cụ thể. Mặc dù dường như đôi lúc như thể là Đức Chúa Trời đang chậm hành động, nhưng mọi thứ diễn biến một cách chính xác như nó phải ở trong hoạch định của Ngài. Khi chúng ta nhìn vào mọi việc xảy ra trong thế gian, thế giới có thể dường như bị lộn xộn và hỗn loạn. Tuy nhiên, vì Đức Chúa Trời là trung tâm của mọi thứ, nên thế giới không sụp đổ hoàn toàn được. Và khi đến đúng thời điểm, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét công minh, phân biệt rõ tốt và gian ác. Cho nên, những kẻ ác không thể lừa dối Đức Chúa Trời và sẽ không thể tránh khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời (c.1-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4-5 Đức Chúa Trời cảnh báo những kẻ thích khoe khoang dừng việc khoe khoang về sức mạnh của chính họ và chấm dứt hành động chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho người ta sức lực và thẩm quyền để phục vụ, chứ không phải để trở nên kiêu ngạo. Chúng ta hãy dùng sức lực và tất cả những nguồn lực mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa và Đấng Tối Cao, Đấng duy trì tất cả mọi vật đang tồn tại.

C.6-7 Việc dấy lên và hạ xuống một người có thẩm quyền không phải là hành động của bất kỳ một phần nào của đời này mà là hành động của Đức Chúa Trời, Vị Quan Tòa chân thật duy nhất. Vì thế, trong khi chúng ta phải vâng phục các lãnh đạo và những người có thẩm quyền, chúng ta cũng phải giám sát một cách cẩn thận và phê bình xem những người này đang thuận phục sự tể trị của Đức Chúa Trời, Vị Vua có một và tối thượng, tốt như thế nào và tệ như thế nào. Chúng ta không thể tuyệt đối hóa quyền con người rồi đồng thời lại phục vụ Đức Chúa Trời là vị Vua tối cao.

Tham khảo

75:4 ngước sừng lên. Sừng là biểu tượng cho quyền lực (tham chiếu I Các Vua 22:11, Xa-cha-ri 1:18-21), và vì vậy ngước nó lên (hoặc “tán dương” nó) là công khai khẳng định quyền lực. Đức Chúa Trời cảnh báo những kẻ không tin kính không được ngước sừng của mình lên, và hứa rằng Ngài sẽ làm cho các sừng của người trung tín ngước lên. Cụm từ “ngước lên” lặp đi lặp lại từ đầu đến cuối sách Thi Thiên (Thi Thiên 75:4–6, 10). Chặt tất cả các sừng (c.10) là làm cho bất lực và làm cho nhục nhã.

75:9-10 Mỗi thành viên của hội chúng đều tự cam kết đời sống đức tin mà Thi Thiên này cổ vũ. Có thể trong câu 10 đang nói đến tên Y-sơ-ra-ên, tác nhân của sự đoán phạt của Đức Chúa Trời; nhưng theo quan điểm của c.2-8, thì dường như Đức Chúa Trời là người nói.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Đấng sẽ đoán phạt những người kiêu ngạo vào thời điểm đã định, xin hãy giúp chúng con thực hiện ý muốn Ngài bằng sức lực mà Ngài đã giao cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Rô-ma 1-3

Bình Luận:

You may also like