Home Văn Nghệ Người Sa-ma-ri

Người Sa-ma-ri

by Hồ Galilê
30 đọc

Chúa chữa lành: mười người phung
Một người quay lại vô cùng ngợi khen (*1)
Sấp mình xuống đất thưa rằng:
Cảm tạ Thượng Đế nên chăng ơn Ngài.

Người là dân tạp chẳng sai
Sa-ma-ri… biết ơn Ngài đó sao?
Chín người Do-Thái tự hào
Tuyển dân Chúa chọn lẽ nào vong ơn.

Cứu người bị nạn trong cơn (*2)
Vệ đường bị cướp… nào hơn tình người
Sa-ma-ri – Chúa biết ngươi!
Đức tin ngươi đã cứu ngươi hoàn toàn.

Ghi chú:

(*1)Lu-ca 17:11-19
(*2)Lu-ca10:30-37

Hồ Thi Thơ – 10/2016.

Bình Luận:

You may also like