Home Văn Nghệ Hạnh Phúc Thật

Hạnh Phúc Thật

by Hồ Galilê
30 đọc

Kẻ gian ác lắm mưu nhiều kế
Người công bình chẳng thể nghe theo
Không ngồi chung chổ thèo leo
Không đứng cùng kẻ chống chèo tội nhân.

Lòng vui vẻ luật Chúa Chân Thần
Là luật pháp Đức Giê-hô-va
Gẫm suy Thánh luật thật thà
Ngày đêm tuân giữ ấy là giới răn.

Người ấy sẽ như cây bên nước
Sinh hoa quả đúng mùa xanh mượt
Lá không tàn héo miệt vườn
Mọi sự thịnh vượng – Mọi đường hanh thông.

Còn kẻ ác chẳng hề như vậy
Chúng giống như rơm rác bay đi
Phải chăng kẻ ác được gì
Trong ngày đoán xét đứng đi nỗi nào?

Kẻ tội lỗi không vào Hội Thánh.
Đức Gia-vê biết rõ người lành
Đường đi kẻ ác quẩn quanh
Nhưng rồi đến chỗ ác thành diệt vong.

(Phỏng theo Thi Thiên số 1 Bản Dịch Mới)

Hồ Galilê – Hạ 2016

Bình Luận:

You may also like