Home Văn Nghệ Chúa Quá Yêu Tôi

Chúa Quá Yêu Tôi

by Hồ Galilê
30 đọc

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Nên từ trời cao Ngài đành lâm thế
Rời ngai Chúa tể bỏ đế vinh quang
Giáng thế làm người nằm trong hang đá.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Con Trời vinh hiển xuống nơi ô trần
Đền tội muôn dân thân treo cây gỗ
Huyết hồng tuôn đỗ ở Gô gô tha.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Vì tội tôi rày Chúa đã chết thay
Đầu đội mão gai chân tay đinh đóng
Ngọn giáo ngang sườn máu tuôn lai láng.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Thân vàng châu báu gục ngã xót đau
Bao lời sỉ nhục mắng nhiếc ai hay?
Lằn roi vấy máu thân Ngài nát tan.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Trời đương ban trưa bỗng tối tăm bấy
Hơi thở cuối cùng thót ruột tim gan
Cha Ngài ngoảnh mặt bẽ bàng phút giây.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Vì tội nhân loại, tội tôi khôn lường
Đóng đinh thân Chúa biết bao nhiêu lần
Ngài vẫn yêu thương gọi kẻ lạc đường.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Lòng tôi sỏi đá tháng ngày đi hoang
Sống trong trụy lạc canh tàn buông thân
Tình thương Cứu Chúa gọi tôi bao lần.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Đời tôi điêu tàn Chúa vẫn còn yêu
Về đây con hỡi, hỡi chiên xa ràn!
Ta vẫn chờ con dẫu con phủ phàng.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Cha mẹ người thân ruồng bỏ tôi rồi
Bạn bè tri kỷ cố nhân xa lìa
Còn ai quanh tôi cô đơn lạnh lùng.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Giờ tôi quay gót trở về nhà Cha
Lòng hằng vui thỏa tụng ca ơn Ngài
Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!

Bình Luận:

You may also like