Browsing: tàn sát do thái

Dưỡng Linh
0

dem khuya0HoiThanh.Com – Ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhơn từ Ngài, còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi – tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của đời sống tôi. Thi Thiên 42:8