Browsing: rèn luyện

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – Chúa dùng những thử thách và khó nhọc để bạn thích ứng với hình ảnh của một đứa con yêu dấu của Ngài. Như Đức Chúa Trời đã mặc khải phương pháp của Ngài với Người Giu-đa trước khi Đấng Christ đến: “Nầy, Ta luyện ngươi nhưng không phải như luyện bạc, ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn.” Và phương pháp ấy cũng giống như ngày hôm nay. 

Dưỡng Linh
0

Hoithanh – Sau khi nhận định các giáo sư giả và những sự dạy dỗ bỏ đi sự mầu nhiệm của lòng tin kính, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê tự rèn tập để trở thành một người tin kính cũng như để rao giảng sự mầu nhiệm của lòng tin kính.