Browsing: phát động

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Vâng theo lời Chúa dạy trong thư Ga-la-ti 6:10 “Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin”. Hội Thánh Chợ Lách có tổ chức chương trình thông công vào ngày 31/12/2013, các ban ngành trong Hội Thánh có dịp tiện nhóm với nhau thật vui vẻ.